ENZALUTAMID A ABIRATERON V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REFRAKTERNÍHO KARCINOMU PROSTATY PO PŘEDCHOZÍ CHEMOTERAPII

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXV/75

Autoři: MUDr. Igor Richter, Ph.D.; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Věra Hejzlarová; MUDr. Jiří Bartoš, MBA; prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Cíl:

Enzalutamid a abirateron představují novou možnost terapie metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (mCRPC). Cílem předkládané práce je retrospektivní analýza klinických zkušeností, léčebných výsledků a vzájemné porovnání obou preparátu u pacientů s mCRPC, kteří byli předléčeni chemoterapií v rámci KOC Liberec.

Pacienti a metody:

Bylo hodnoceno celkem 32 pacientů s mCRPC. Všichni pacienti byli předléčeni minimálně jednou linií chemoterapie. 23 pacientů bylo léčeno enzalutamidem, 9 pacientů bylo léčeno abirateronem. Hodnotili jsme celkové přežití (OS) i přežití bez známek progrese (PFS).

Výsledky:

Při mediánu sledování 6,5 měsíce jsme u pacientů léčených enzalutamidem pozorovali celkem 10 progresí onemocnění (43,47 %). Celkem zemřelo 8 pacientů k datu hodnocení (34,78 %). U pacientů léčených abirateronem jsme pozorovali celkem 5 progresí onemocnění (55,56 %), 1 pacient zemřel (11,11 %). V rámci hodnocení OS nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi skupinou pacientů léčených enzalutamidem a skupinou pacientů léčených abirateronem (HR 0,2362, 95% CI 0,0295-1,8942; p = 0,102). V rámci hodnocení PFS nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi skupinou pa­cientů léčených enzalutamidem a skupinou pacientů léčených abirateronem (HR 0,9853, 95% CI 0,2934-3,308; p = 0,939).

Závěr:

Naše retrospektivní studie prokázala podobnou účinnost enzalutamidu a abirateronu u pacientů s mCRPC, kteří byli předléčeni chemoterapií.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016