ENZALUTAMID V LÉČBĚ KARCINOMU PROSTATY PO PŘEDCHOZÍ LÉČBĚ CHEMOTERAPII

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Téma: XXV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXV/173

Autoři: MUDr. Igor Richter, Ph.D.; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Incidence karcinomu prostaty v posledních 20 letech výrazně stoupla, zvláště v souvislosti se zavedením odběrů na prostatický specifický antigen (PSA). Většina onemocnění je diagnostikována v časném stadiu, nicméně u části pacientů dochází ke vzniku kastračně rezistentního karcinomu, který progreduje i přes kastrační hodnoty testosteronu. Onemocnění přestává reagovat na androgenní deprivaci. Od roku 2004 se standardem léčby stala chemoterapie docetaxelem. V poslední době byly publikovány studie, které potvrdily, že i přes kastrační hodnoty testosteronu má aktivace androgenního receptoru (AR) významný vliv na progresi onemocnění. Enzalutamid představuje novou generaci hormonální léčby. Prokázal prodloužení celkového přežití u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty u pacientů předléčených chemoterapií na podkladě registrační klinické studie AFFIRM. Na podkladě této skutečnosti jsme začali tento lék používat i u pacientů léčených na našem oddělení. Prezentovaná kazuistika představuje pacienta léčeného enzalutamidem od prosince 2014 dosud.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016