ENZALUTAMID V LÉČBĚ MCRPC (METASTATICKÝ KASTRAČNĚ REFRAKTERNÍ KARCINOM PROSTATY – MCRPC)

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 254

Autoři: MUDr. Michaela Matoušková; Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.; Vlasta Králová

V České republice žije asi 5 500 pacientů s metastatickým zhoubným nádorem prostaty. Léčbu volby představuje v naprosté většině hormonální deprivační léčba. Doba trvání odpovědi dosahuje mediánu 18 měsíců při monoterapii, její trvání pak prolongujeme kombinovanou léčbou. Bohužel přes dobrou primární odpověď u části nemocných dochází k rozvoji kastračně refrakterního stadia onemocnění. Od začátku tisíciletí byla léčbou volby mCRPC aplikace docetaxelu s prednisonem. V posledních letech se objevují nové přípravky (abirateron, kabazitaxel, enzalutamid, 223radium a další) se slibnými výsledky po selhání docetaxelu. Především hormonální přípravky abirateron a enzalutamid jsou na podkladě výsledků klinických studií přesouvány do první linie léčby před podáním docetaxelu. Enzalutamid byl registrován v EU pro léčbu pacientů s mCRPC po selhání léčby docetaxelem v červnu 2013 a je zatím v ČR dostupný pouze v rámci specifického léčebného programu (SLP), do kterého jsme od března 2013 zařadili 3 nemocné. Pacienti v našem centru jsou enzalutamidem léčeni již více než 12 měsíců. Patří tedy do skupiny pacientů s dlouhodobou léčebnou odpovědí, kterých bylo dle subanalýzy z registrační studie AFFIRM prezentované na kongresu ASCO GU 2013 (Fleming et al, abstrakt č. 20) 35 %. Tito pacienti měli rovněž delší celkové přežití (OS: medián NM – not met, 95% CI: NM; NM) oproti celkové populaci léčené enzalutamidem (medián OS 16,4 měsíců (95% CI: 17,3 – NYR)). U našich pacientů jsme při léčbě enzalutamidem zaznamenali významný léčebný benefit. Klinicky došlo ke zlepšení a úlevě od bolesti. Klinické zlepšení je laboratorně provázeno poklesem PSA o více než 75 % i poklesem ICTP. Klinický i laboratorní efekt u všech přetrvává po celou dobu podávání. Léčba enzalutamidem je dobře snášena, nežádoucí účinky jsme během léčby nezaznamenali. Během léčby není vyžadována žádná další specifická monitorace pacientů, což dále zjednodušuje management léčby pacientů s mCRPC po selhání chemoterapeutické léčby. Předpokládáme, že správně vybraný pacient může dlouhodobě z léčby profitovat, přesná kritéria je však nutné ještě definovat.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014