EPIDEMIOLOGIE A RIZIKOVÉ FAKTORY MALIGNÍHO MELANOMU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: VII. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: 238

Autoři: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Východiska:

Incidence maligního melanomu kůže, který je nádorem bílé populace, vytrvale stoupá u obou pohlaví (tč. téměř 20 nových případů za rok na 100 tisíc obyvatel). Rozlišují se 4 klinicko-patologické typy – povrchově se šířící, nodulární, akrálně lentiginózní a lentiginózní. Posledně jmenovaný se vyskytuje hlavně u starých osob v místech chronicky exponovaných UV záření a vzniká z prekancerózy lentigo maligna. Ostatní typy melanomu mohou být spouštěny spíše epizodickými solárními spáleninami do puchýřů zejména v dětském věku. Téměř v polovině případů melanom vznikne z pigmentových névů, především těch, které vykazují klinické i histologické atypie (pravidlo ABCDE). Důležitou roli hraje genetická informace – rodinný výskyt melanomu spojený s familiárním syndromem atypických (dysplastických) névů je určitě varovným znamením.

Cíl:

Nepříliš úspěšná léčba rozvinutého onemocnění (i když v poslední době optimisticky laděna možnostmi bio logické léčby) vedla k důrazu na preventivní opatření. Rozvinula se osvětová kampaň k fotoprotekci kůže (která je nyní často oslabována špatně pochopenou problematikou vitaminu D), zvýšená pozornost se věnuje pigmentovým útvarům na kůži. Pravidelné sebevyšetřování, ev. prohlídka osobou blízkou, patří k nejjednodušším i nejúčinnějším opatřením. Opakované fotografování („skin body maping“), vyšetření odborným lékařem s použitím dermatoskopu, popř. digitálního dermatoskopu, jsou dalšími stupni preventivních opatření. Včasné vytětí podezřelého útvaru totiž stále představuje nejúspěšnější léčebný postup.

Závěr:

Dia gnostiku, organizaci léčby a dispenzarizaci maligního melaninu kůže provádí zpravidla dermatolog. Na většině krajských dermatovenerologických pracovišť fungují „melanomové komise“, které vítají mezioborovou spolupráci, zejména onkologů (kteří pak řeší pokročilá stadia s metastázami). Vytrvalá osvěta (např. Melanomový den), používání fotoprotekce a pravidelné sebevyšetřování však stále patří k nejúčinnějším opatřením.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014