EPIDEMIOLOGIE, DIAGNOSTIKA A SCREENING OVARIÁLNÍHO KARCINOMU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XXIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: XXIV/260

Autoři: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

V ČR bylo v roce 201B diagnostikováno celkem 1 045 nových případů karcinomu ovaria (odpovídá incidenci 19,54 onemocnění na 100 000 žen). Mortalita činila 13,42 na 100 000 žen, tj. 718 úmrtí. Ovariální karcinomy zaujímají dlouhodobě první místo v mortalitě na gynekologické nádory. U dvou třetin pacientek je nemoc diagnostikována v pozdním stadiu, které výrazně zhoršuje prognózu nemoci. Rodinný výskyt je popisován v 5-10 % případů. Nejznámější je souvislost s mutací genu BRCA1 a BRCA2. V posledních letech došlo ke změnám v chápání procesu tumorogeneze ovariálního karcinomu. Současné poznatky ukazují na důležitou roli extraovariální tkáně. Prosazuje se dualistický model karcinogeneze, který dělí nádory do dvou skupin. V první skupině jsou nádory s celkově lepší prognózou postihující často pouze jeden vaječník (low-grade serózní a endometroidní adenokarcinom, mucinózní adenokarcinom, zhoubný Brennerův tumor a část světlobuněčných adenokarcinomů). Mezi prekurzory této skupiny patří benigní a borderline tumory patřičné diferenciace a endometrióza. Do druhé skupiny náleží nádory s výrazně horší prognózou (nediferencovaný karcinom, high-grade serózní, endometroidní karcinom, smíšený maligní mull eriánský nádor, high-grade karcinom z přechodných buněk a část světlobuněčných adenokarcinomů). Jako prekurzor high-grade serózních karcinomů ovaria je v současnosti uváděn tubární intraepiteliální karcinom (TIC), který má maligní potenciál a může diseminovat cestou implatačních metastáz. Soubor základních diagnostických vyšetření dělíme na obligatorní a fakultativní. Obligatorní vyšetření jsou nepodkročitelná: anamnéza, komplexní gynekologické vyšetření, základní hematologické a biochemické vyšetření, nádorový marker CA 125, RTG snímek plic, ultrasonografické vyšetření dutiny břišní, předoperační interní vyšetření a vyšetření anesteziologem. Diagnózu je možné při nejasnostech upřesnit fakultativními vyšetřeními: počítačová tomografie dutiny břišní, magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie, cystoskopie, intravenózní urografie, rektoskopie, kolonoskopie, gastroskopie, nádorové markery CEA, CA 19-9, inhibin, HER 4 a jiná konziliární vyšetření dle přidružených onemocnění. V současné době neexistuje metoda pro screeni ng karcinomu ovaria, která by měla dostatečnou senzitivitu, specificitu a pozitivní prediktivní hodnotu.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016