EPIDEMIOLOGIE U MALIGNÍHO MELANOMU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Téma: XVI. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: XVI/352

Autoři: Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; Mgr. Denisa Malúšková; Mgr. Jakub Gregor, Ph.D.

Úvod:  

Příspěvek shrnuje aktuální data o epidemiologii zhoubného melanomu kůže v ČR a hodnotí přežití pacientů s tímto onemocněním.

Metodika:

V analýze byla využita data Národního onkologického registru ČR (NOR) a demografické údaje Českého statistického úřadu.

Výsledky:

Zhoubný melanom kůže je dle aktuálních dat (2009-2013) osmým nejčastějším zhoubným nádorem v české populaci (sedmý u mužů a osmý u žen, vše vč. nemelanomových nádorů kůže, C00-C97). Ročně je v ČR registrováno přes 2 200 nových případů a více než 450 pacientů na toto onemocnění zemře. K 31. 12. 2013 žilo v ČR více než 24 000 osob s historií zhoubného melanomu kůže. Všechny základní epidemiologické parametry jsou v recentním období (2003-2013) charakteristické rostoucími trendy, zejména incidence (o 36,8 %) a prevalence (o 71 %); mortalita ve stejném období vzrostla o 10,7 %. Pro rok 2016 je podle predikcí České onkologické společnosti očekáváno 2 190 nových případů zhoubného melanomu, přičemž k protinádorové léčbě bude společně s již dříve diagnostikovanými indikováno celkem přibližně 2 400 pacientů. Riziko vzniku melanomu kůže roste s věkem pacientů, mediánový věk je 65 let u mužů a 61 let u žen. Poměrně závažný je fakt, že téměř čtvrtina pacientů s nově diagnostikovaným nádorem je ve věku do 50 let. Melanom kůže patří mezi zhoubné nádory s vysokým podílem časně detekovaných stadií - přibližně 85 % nádorů je zachyceno v klinickém stadiu I nebo II. S tím souvisí i poměrně vysoké pětileté relativní přežití léčených pacientů, které přesahuje 86 %. Nicméně podobně jako u dalších diagnóz pozorujeme velké rozdíly v přežití mezi klinickými stadii v době dia­gnózy, které se pohybuje od téměř 100 % u stadia I až po 15,4 % u stadia IV.

Závěr:

Dostupná data umožňují analyzovat dlouhodobé trendy v epidemiologii nádorových onemocnění, predikovat budoucí léčebnou zátěž i výsledky péče o pacienty.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016