Erektilní dysfunkce u pacientů s kolorektálním karcinomem.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 039

Autoři: MUDr. Radoslav Hrivnák; MUDr. Taťána Šrámková; Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Klíčová slova:

kolorektální karcinom - erektilní dysfunkce - resekce rekta

Nádorová onemocnění představují velký zdravotní problém. Výskyt kolorektálního karcinomu (KRK) je v České republice na předních místech v celosvětovém srovnávání. Roční incidence KRK je u mužů v ČR na prvním místě na světě u žen na celosvětovém 9. místě. Onkologická nemoc mění kvalitu života, systém hodnot a duševní stav. Ovlivňuje délku života, sociální kontakty a ekonomický statut. Sexuální prožívání je narušeno v celém procesu diagnostiky a léčby nádorového onemocnění.

Erektilní dysfunkce (ED) je běžný zdravotní problém. Trpí jí 54% českých mužů starších 35 let. Erektilní dysfunkce jako důsledek komplexní onkologické léčby pacientů s kolorektálním karcinomem je častá. Za hlavní faktor rozvoje ED po resekcích rekta je neurovaskulární poškození, psychická komorbidita je nezanedbatelný problém.

V našem souboru 40 pacientů se jednalo o pacienty s karcinomem v oblasti rekta, u kterých byla provedena nízká přední resekce rekta, nebo amputace rekta dle Milese. U každého pacienta jsme provedli totální mesorektální excisi (TME) s pečlivým šetřením nervových pletení. Všech 40 pacientů bylo indikováno k adjuvantní terapii. Srovnávali jsme dosaženého skóre prostřednictvím dotazníku erektilní funkce IIEF 5 (International Index of Erectile function) před resekcí a za 3 měsíce po resekci. 1/3 pacientů měla dle dotazníku IIEF 5 lehký stupeň erektilní dysfunkce již před operací, 2/3 pacientů neměli žádnou poruchu erekce. Zjistili jsme incidenci erektilní dysfunkce v 52%, tj. u 21 pacientů. Ani jeden pacient však netrpěl těžkou formou erektilní dysfunkce, což v dotazníku IIEF 5 znamená méně než 6 bodů. Většina pacientů s pooperační ED patřili do skupiny - lehká erektilní dysfunkce.

Nezbytnou prevencí vzniku ED je pečlivá operační technika a anatomická znalost nervově - cévního zásobení oblasti malé pánve. Adjuvantní terapie hraje důležitou roli ve vzniku ED u pacientů po resekci rekta. Tak tomu bylo i u námi sledovaných pacientů. Nutná je sexuologická edukace ještě před započetím onkologické léčby, v indikovaných případech s následnou léčbu erektilní dysfunkce.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010