ERLOTINIB V LÉČBĚ POKROČILÉHO STADIA NSCLC SKVAMÓZNÍ HISTOLOGIE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XIII. Nádory plic a průdušek

Číslo abstraktu: 125

Autoři: MUDr. Ondřej Fiala; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Libor Havel; MUDr. Michal Hrnčiarik; Doc. MUDr. František Salajka, CSc.; Mgr. Zbyněk Bortlíček; MUDr. Kateřina Benešová, CSc.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Úvod:

Erlotinib (Tarceva) je perorální tyrozinkinázový inhibitor cílený na receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), který je standardně užíván k léčbě pacientů s lokoregionálně pokročilým nebo metastatickým stadiem NSCLC. Bylo prokázáno, že efektivita léčby erlotinibem v populaci pacientů se skvamózním histologickým typem NSCLC je, do jisté míry, limitována. V minulosti bylo publikováno několik retrospektivních studií na toto téma, ale většinou se jed­nalo o relativně malé soubory pacientů. Cílem naší retrospektivní studie bylo zhodnocení efektivity léčby erlotinibem v podmínkách běžné klinické praxe na velkém souboru pacientů s pokročilým stadiem NSCLC skvamózní histologie.

Soubor pacientů a metody:

Do naší retrospektivní studie bylo zařazeno celkem 375 pacientů s pokročilým stadiem (stadium IIIB, IV) NSCLC, skvamózní histologie. Pacienti byli léčeni erlotinibem ve standardní dávce (150 mg/den), v pří­padě intolerance léčby byla dávka redukována, případně byla léčba dočasně přerušena. Léčba byla ukončena při progresi onemocnění.

Výsledky:

Kompletní regrese bylo dosaženo u 1 (0,3 %) pacienta, parciální regrese bylo dosaženo u 28 (7,5 %) pacientů a stabilizace onemocnění bylo dosaženo u 198 (52,8 %) pa­cientů. Léčebné odpovědi bylo dosaženo u 7,8 % pacientů, kontroly onemocnění bylo dosaženo u 60,5 % pacientů. Medián PFS činil 3,0 měsíce a medián OS činil 7,6 měsíce. Léčba byla dobře tolerována, nejčastěji zaznamenanými nežádoucími účinky byly exantém a průjem. Analýza přežití podskupin pacientů podle vybraných parametrů prokázala delší PFS i OS u pacientů s výskytem exantému a lepším ECOG PS.

Závěr:

Erlotinib představuje účinný preparát cílené léčby u pacientů s pokročilým stadiem NSCLC skvamózní histologie. Dobrých výsledků bylo dosaženo zejména u pacientů v dobrém stavu výkonnosti a pa­cientů, u kterých došlo během léčby k výsevu exantému.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013