ESTETIKA V KONZERVATIVNÍ CHIRURGII PRSU - ONKOPLASTIKY JAKO JEDNA Z CEST

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 051

Autoři: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; MUDr. Oldřich Coufal; MUDr. Petr Krsička

Východiska:

Prsy jsou jedním z hlavních symbolů ženství a každý zásah do jejich estetiky je ženou negativně vnímán. V boji s onkologickým onemocněním není sice estetické hledisko nutně na prvním místě, přesto je velkou částí žen jako poměrně závažné vnímáno, a u některých se dokonce někdy stává jednou z překážek adekvátní terapie. Asi 70 % žen s karcinomem prsu nemá zásadní kontraindikaci ke konzervativnímu výkonu, a tedy nemusí podstoupit kompletní odstranění prsu. Zachování větší části prsu však nemusí vždy znamenat uspokojivý kosmetický výsledek. Na kosmetickém výsledku se výrazně podepisují pře­devším velikost a umístění tumoru, některé pooperační komplikace a z velké části i zkušenost a představivost operatéra. V posledních letech se v souvislosti s estetikou velmi často hovoří o onkoplastických výkonech. Jedná se o výkony přejaté z plastické chirurgie, nebo plastickými výkony inspirované, které umož­ňují relativně široké resekce při relativně dobrých kosmetických výsledcích. V širším pojetí mezi ně patří i rekonstrukční výkony, my je obvykle považujeme za samostatnou kapitolu, a proto v tomto sdělení o nich neuvažujeme.

Cíl:

Jisté postupy, které se dnes označují za onkoplastické, jsme používali již v době před zavedením tohoto pojmu, paradoxně jedním z prvních onkoplastických přístupů, který jsme zavedli do naší praxe, byl jeden z nejobtížnějších - centroinferiorní hemimastektomie. Důvodem bylo to, že byl schopen řešit úměrně elegantně situaci, kdy jsme do té doby byli nuceni volit mastektomii. Tento postup jsme za­vedli v roce 1995. Skutečný rozvoj onkoplastických metod však nastal až po roce 2000 a dnes onkoplastické výkony tvoří nedílnou součást naší denní praxe. Nejčastějším onkoplastickým výkonem je v současné době posun žlázových laloků a „round block" resekce, nicméně poměrně časté jsou i různé modifikace re­dukčních mammoplastik, ať již ve formě centroinferiorní hemimastektomie, či comma shape resekcí. Některé klinické situace nás vedou k různým kombinacím jednotlivých technik. Obecně lze říci, že jakmile jsou onkoplastiky zavedeny do běžné praxe, začnou být využívány stále častěji, neboť mnohé situace lze s nimi řešit mnohem elegantněji. V našem přehledu představujeme námi nejčastěji používané onkoplastiky: žlázový posun, round block resekci, centroinferiorní resekci, comma shape resekci a Grissotiho lalok. Ve výčtu naší operativy pak ukazujeme, jak za poslední roky roste podíl onkoplastických výkonů v naší operativě.

Závěr:

Onkoplastiky považujeme v současné době pro pracoviště, která se mammární chirurgií vážněji zabývají, za nezastupitelnou možnost.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013