Everolimus a jeho možné budoucí postavení v léčbě RCC

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom ledviny II. - Novinky z ASCO a ESMO

Číslo abstraktu: 055

Autoři: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

SOUHRN

Everolimus (RAD 001) je perorálním inhibitorem mTOR- cílovým místem pro léčbu metastatického renálního karcinomu (mRCC). Byla provedena multicentrická randomizovaná dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie fáze III s everolimem u pacientů s mRCC, kteří zprogredovali na léčbě inhibitory vaskulárního endoteliálního růstového faktoru. Výsledky druhé interim analýzy prokázaly statisticky významný rozdíl v mediánu přežití bez známek onemocnění a snížení rizika progrese onemocnění o 70% u těchto předléčených pacientů. Everolimus je novým terapeutickým příslibem pro pacienty s metastatickým renálním karcinomem, kteří zprogredovali na předchozí léčbě inhibitory vaskulárního endoteliálního růstového faktoru.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008