EXPRESE ANDROGENOVÉHO RECEPTORU (AR) A ESTROGENOVÉHO RECEPTORU BETA (ER-BETA) U TRIPLE-NEGATIVNÍHO KARCINOMU A JEJICH KLINICKÝ VÝZNAM

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 167

Autoři: MUDr. Markéta Palácová; MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Úvod:

Za TNBC je z hlediska klinické praxe považován invazivní karcinom prsu neexprimující estrogenový receptor alfa (ER-α), progesteronový (PgR) nebo Her-2 receptor. V případě průkazu slabé exprese Her-2 receptoru pak tento karcinom musí být bez nálezu zvýšeného počtu kopií Her-2/ neu genu. Jedná se o onemocnění s velmi agresivním biologickým chováním. Prevalence TNBC v populaci českých pacientek je přibližně 15%. V současnosti se do popředí zájmu dostává studium exprese androgenového receptoru (AR) a estrogenového receptoru beta (ER-ß) u karcinou prsu s cílem zjistit, zda jejich exprese má případný prediktivní a/ nebo prognostický význam. V případě TNBC většina provedených studií ukazuje na pozitivní prognostický význam exprese AR, s hypotetickým využitím v predikci pro anti-androgenní léčbu, a negativní prognostický význam exprese ER-ß. Za účelem validace těchto nálezů jsme provedli studii exprese AR a ER-ß na vlastním souboru pacientek s TNBC.

Materiál a metody:

Ze souboru 335 pacientek s TNBC, které byly diagnostikovány a/ nebo léčeny v MOÚ v letech 2004–2009, jsme shromáždili nádorovou tkáň od 186 případů. Nádory jsme podrobili imunohistochemickému vyšetření exprese AR a ER-ß, přičemž za deklaraci pozitivní exprese (hodnota „cut-off “) byla stanovena hodnota buď 1, nebo 10%. Kromě těchto vyšetření byly již standardně stanoveny i exprese cytokeratinů bazálního typu CK5/ 6 a CK 14 a exprese EGFR.

Výsledky:

Basal-like fenotyp (pozitivní exprese CK5/ 6 a/ nebo CK14 a/ nebo EGFR) byl zjištěn u 75,6% TNBC. Pozitivní exprese AR a ER-ß byla detekována u 17,2% a 58,2% TNBC (ve stejném pořadí) při hodnotě cut-off 1%, při hodnotě cut-off 10% byly tyto výsledky 16,1% a 26,1%. Zatímco v případě ER-ß jsme nezjistili žádné statisticky významné asociace s expresí jiných znaků nebo s parametry přežití, jinak tomu bylo u AR. Exprese AR (cut-off 10%) negativně korelovala s výskytem basal-like fenotypu TNBC (p = 0,0006) a zároveň byla pozitivním prognostickým ukazatelem ve vztahu k celkovému přežití pacientek s TNBC (HR 5,3; 95% CI 0,9387–6,8275, p = 0,0665). Toto pozorování však bylo na hranici statistické významnosti, nicméně trend průběhu Kaplan-Meierových křivek byl jednoznačný. V případě DFS bylo dosaženo méně významných hodnot (HR 1,95; 95% CI 0,7617–3,8119, p = 0,1945).

Závěr:

V souladu s publikovanými výsledky i ty naše potvrzují pozitivní prognostický význam exprese AR u TNBC. Vyšší hladiny statistické významnosti bude jistě dosaženo při delším období sledování. Zda uvedené pozorování může mít v případě TNBC klinické využití, není dosud zcela jasné.

Podpořeno MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805), IGA MZ ČR č. NT/14599.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014