Exprese genu Wilmsova tumoru 1 (WT1) u testikulárních germinálních nádorů (TGCT)

Konference: 2014 XXI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT - postery

Číslo abstraktu: 01p

Autoři: MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.; Mgr. Violeta Bakardjieva-Mihaylova; Mgr. Karolina Škvárová Kramarzová, Ph.D.; prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; MUDr. Pavel Dušek; MUDr. Marek Grega; MUDr. Blanka Rosová; Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.; MUDr. Petr Klézl; MUDr. Otakar Čapoun; MUDr. Michal Pešl; prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.; MUDr. Marek Krolupper; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; MUDr. Vladimíra Stáhalová; MUDr. Kamila Benková; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.

 Úvod:

   Gen Wilmsova tumoru 1 (WT1) je transkripční faktor nezbytný pro normální vývoj urogenitálu a diferenciaci gonády mužským směrem. WT1 reguluje expresi genu SRY na chromosomu Y, který spolu se SOX9 indukuje vývoj varlete ze zárodečné gonády. Alterace tohoto genu byly popsané u Wilmsova tumoru ledviny a poté u řady dalších malignit, včetně různých syndromů gonadální dysgeneze. V tomto projektu jsme detekovali expresi a mutace WT1, hodnotili jeho význam v patogenezi testikulárních germinálních nádorů (TGCT) a možnosti jeho využití v klinické praxi.

Metody:

   Čerstvě zmražené vzorky TGCT a kontrol (30 seminomů, 24 neseminomů, 3 stromální nádory, 37 nemaligních kontrol) jsme shromáždili prospektivně, po předchozím informovaném souhlasu pacientů. Expresi celkového WT1 a jeho hlavních izoforem jsme kvantifikovali pomocí real-time qPCR. Mutace v exonech 7 a 9 (kde se vyskytují tzv. hot- spoty) jsme detekovali přímým sekvenováním. Přítomnost a distribuce WT1 proteinu se hodnotila pomocí standardního imunohistochemického barvení.

Výsledky:

   Exprese celkového WT1 byla signifikantně nižší u TGCT než v kontrolních nemaligních testikulárních vzorcích a stromálních nádorech, a byla významně nižší u seminomů než u neseminomů (Kruskal-Wallis, p < 0.0001). Ze 4 hlavních izoforem WT1 byly ty s chybějícím exonem 5 (EX5[-]) vysoce exprimované v části vzorků TGCT a 62 stromálních tumorů v porovnání s nenádorovámi kontrolami – medián poměru EX5[+]/EX5[- ] byl 2.17 (95% CI 1.98 – 3.13) u TGCT vs. 4.45 (3.83 – 4.71) u nemaligních kontrol (Kruskal-Wallis, p < 0.0001). Nedetekovali jsme žádnou mutaci WT1, jen několik SNPs; z nich nejčastějším byl SNP rs16754 s neznámým klinickým významem přítomný u 6/23 (26%) analyzovaných pacientů. Barvení na WT1 protein ukázalo jeho vysokou pozitivitu v jádrech Sertoliho buněk kontrolních vzorků a nepřítomnost v buňkách TGCT, což dobře korelovalo s expresními daty na úrovni mRNA.

Závěr:

   Přestože nález down-regulace celkového WT1 u TGCT je nutné interpretovat opatrně (kvůli nepřítomnosti WT1-vysoce exprimujících Sertoliho buněk v tkáni germinálních tumorů), nalezený rozdíl v expresi celkového WT1 mezi seminomy a neseminomy a aberantní vzorec exprese WT1 izoforem s převahou variant postrádajících exon 5 [EX5-] u TGCT podporuje roli WT1 jako lokálního tumor-supresorového genu v testikulární tkáni. Porucha regulatorních funkcí WT1 se může podílet na procesu maligní transformace a vývoji TGCT.

Tato práce byla podpořena granty IGA NT/12414-5, GAUK56413, UNCE204012 a CDRO00064203FNM.

 

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2014