Exprese metaloproteináz (MMP7) a jejich inhibitorů (TIMP1) v plicní tkáni NSCLC vs. plicní tkáni s benigním onemocněním

Konference: 2008 XVI. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2008_21

Autoři: As. MUDr. Jarmil Šafránek, PhD.; Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (sen.), CSc., ; RNDr. Martin Pešta, Ph.D.; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Úvod: Metaloproteinázy (MMP7) hrají důležitou roli v procesu degradace extracelulární matrix a basální membrány ve vztahu k nádorové invazivitě. TIMP1 reguluje aktivitu MMP7, funguje jako inhibitor apoptózy.

Cíl studie: Posouzení vztahu exprese mRNA MMP-7 a TIMP-1 ve tkáňových vzorcích nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Srovnání exprese ve vzorku karcinomu a okolní nenádorové plicní tkáni u stejného pacienta. Dále srovnání těchto a expresí jiných pacientů s benigním plicním onemocněním.

Metodika: Izolace mRNA metodou RT real-time RT PCR ze tkáně operovaných nemocných. Normalizace absolutních hodnot exprese poměrem k expresi housekeeping genu GAPDH .

Výsledky: Soubor pacientů činil 91 pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) operovaných v letech 2005–2007. Benigní skupinu tvořilo 12 pacientů operovaných pro bulozní emfyzém, resp. intersticiální plicní proces.

Prokázali jsme statisticky signifikantně vyšší expresi mRNA MMP7 a TIMP1 v nádorové tkáni NSCLC celkově (Wilcoxon Two-Sample Test, p-value 0,0002, resp. 0,0099) i samostatně v histologických podskupinách – epidermoidní (p-value 0,0198, resp. 0,0366) a adenokarcinom( 0,0023, resp. 0,0120) oproti kontrolní tkáni nenádorové plicní tkáni u stejných pacientů. Neprokázali jsme vztah mezi se stadiem onemocnění Ia vs. Ib-IIIb.

Prokázali jsme i signifikantně vyšší expresi mRNA MMP7 v nádorové tkáni oproti plicní tkáni nemocných s benigním onemocněním (p-value 0,0147). Naopak rozdíl v expresi TIMP1 ve tkáni nádoru a benigní plicní tkáni nebyl prokázán (0,8818).

Závěry: Konstatujeme tak významnou roli metaloproteináz (MMP7) působících především v nádorové tkáni, potvrzující jejich univerzální buněčnědestrukční funkci ve tkáni NCSLC. Naopak TIMP1 lze vysledovat s obdobnou expresí jak ve tkáni karcinomu, tak tkáni benigní. To potvrzuje jejich inhibiční funkci v benigní tkáni, která ustupuje, pokud je přilehlá plicní tkán postižena karcinomem, zde dochází též k zvýšení exprese.

Tato studie byla podpořena grantem IGA MZ CR NR 9343-3

Datum přednesení příspěvku: 13. 11. 2008