Exprese mRNA MMP-7 a TIMP-1 u nemalobuněčného karcinomu plic

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_17

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (sen.), CSc., ; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; RNDr. Martin Pešta, Ph.D.; As. MUDr. Jarmil Šafránek, PhD.; Doc. MUDr. Jiří Klečka, CSc.; Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Úvod: Degradace extracelulární matrix je nezbytným krokem pro invazivitu a metastazování nádorových buněk. Matrixové metaloproteinázy (MMPs) a jejich inhibitory (TIMPs) jsou nedílnou součástí tohoto procesu. V naší studii byly stanoveny exprese matrilysinu (MMP-7) a jeho inhibitoru (TIMP-1) u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).

Pacienti a metodika: Tkáňové vzorky nádorové tkáně a tkáně z bezpečnostních lemů (kontrolní tkáň) jsme peroperačně odebrali od 20 pacientů operovaných pro NSCLC na chirurgické klinice FN Plzeň. Tkáňové vzorky byly uchovávány při teplotě –70 °C až do dalšího zpracování a současně byly odeslány ze stejných míst i vzorky k histologickému vyšetření. Histologicky se v 15 případech jednalo o epidermoidní karcinom, v 5 případech o adenokarcinom. Následně byla izolována celková RNA a reverzní transkripce byla provedena kitem SuperScript III (Invitrogene, USA). Celkem u 20 pacientů (58 %) byla ze vzorků nádorové tkáně izolována RNA MMP-7 a TIMP-1. Kvantitativní stanovení bylo provedeno metodou real-time PCR na přístroji Rotorgene (Corbett Research, Australia). Výsledky byly stanoveny jako poměr exprese hladin stanovovaných genů (MMP-7, TIMP-1) a housekeeping genu glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázy (GAPDH).

Výsledky: Zjistili jsme vyšší expresi MMP-7 (medián MMP-7 = 0.0040) v nádorové tkáni ve srovnání se kontrolní tkání (medián MMP-7 = 0.0000). U TIMP 1 jsme nezaznamenali rozdíl mezi nádorovou (medián TIMP-1 = 0.0127) a kontrolní tkání (medián TIMP-1 = 0.0018) Při hodnocení exprese genů k histologii NSCLC jsme prokázali vyšší hladinu exprese mRNA MMP-7 a TIMP-1 u adenokarcinomů než u epidermoidních karcinomů plic.

Závěr: V pilotní studii jsme nalezli rozdíly v expresi mRNA MMP-7 mezi nádorovou a kontrolní tkání u nemocných operovaných pro NSCLC. Teprve ověření výsledků na větším souboru pacientů umožní vyvodit závěry pro rutinní praxi.

Tato studie byla podpořena grantem IGA MZCR 9343-3 a výzkumným záměrem VZ MSM MSM 0021620819.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007