Exprese mRNA MMP-7, MMP-9, TIMP-1 A TIMP-2 v plicní tkáni pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) a benigním plicním onemocněním

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p16

Autoři: MUDr. Jana Dreslerová; RNDr. Martin Pešta, Ph.D.; MUDr. Vlastimil Kulda; As. MUDr. Jarmil Šafránek, PhD.; MUDr. Markéta Pražáková; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA

Ve sborníku navíc, v Programu neuvedeno


Úvod:

Incidence nemalobuněčného karcinomu plic je v České republice na předních místech výskytu nádorů u mužů i žen. Základní kurativní léčbou zůstává operace v časném stádiu onemocnění. Dlouhodobé přežití kompletně resekovaných stádií je přesto souhrně menší než 50% a nemocní umírají na vzdálené metastázy, které již pravděpodobně existují v době stanovení diagnózy nebo operace. Proto se hledají nové metody časné detekce tohoto typu nádorů. Jednou z možností je stanovení metaloproteináz a jejich inhibitorů, protože základním projevem NSCLC je jeho schopnost rychlého invazivního růstu a metastazování a právě v tomto mechanismu se výrazně uplatňují matrixové metaloproteinázy a jejich inhibitory.

Metaloproteinázy hrají důležitou roli v procesu degradace extracelulární matrix a basální membrány ve vztahu k nádorové invazivitě. TIMP-1 reguluje aktivitu MMP-7, funguje jako inhibitor apoptózy.

Cíl:

Exprese mRNA tkáňových metaloproteináz ( MMP-7 a MMP-9 ) a tkáňových inhibitorů (TIMP-1 a TIMP-2) byla vyšetřována v normální plicní tkáni, tkáni s benigním plicním onemocněním a ve tkáňových vzorcích NSCLC.

Pacienti a metodika:

Vzorky nádorové tkáně a okolní nenádorové plicní tkáně byly získány od 91 pacientů s NSCLC, kteří byli operováni v letech 2005-2007. Histologicky se u 49 (54 %) pacientů jednalo o epidermoidní karcinom, u 36 (30 %) pacientů o adenokarcinom, u 6 (7 %) pacientů se jednalo o jiný histologický typ. Benigní skupinu tvořilo 12 pacientů operovaných ve stejných letech pro bulozní emfyzém nebo intersticiální plicní proces. Izolace mRNA probíhala metodou RT real-time PCR ze tkáně operovaných nemocných.

Výsledky:

Signifikantně vyšší exprese mRNA MMP-7, MMP-9 a TIMP-1 byla prokázána v nádorové tkáni NSCLC ve srovnání s nenádorovou plicní tkání u stejných pacientů (p<0.0003, p<0.0001 a p<0.0018). Obdobné výsledky pro MMP-7, MMP-9 a TIMP-1 byly zaznamenány v histologických podskupinách: epidermoidní karcinom (p<0.0198, p<0.0015a p<0.0366) a adenokarcinom (p<0.0045, p<0.0001 a p<0.0140) vs. normální plicní tkáň. Byla nalezena i signifikantně vyšší exprese mRNA MMP-7 v nádorové tkáni oproti plicní tkáni nemocných s benigním onemocněním (p<0.0086) a stejné výsledky byly i u histologických podskupin: epidermoidní karcinom (p<0.0171) a adenokarcinom (p<0.0135) vs. benigní plicní tkáň. Exprese mRNA MMP-9 byla signifikantně vyšší pouze u adenokarcinomu vs. benigní plicní tkáň (p<0.0412). Nebyl zaznamenán rozdíl v expresi mRNA mezi stádii onemocnění IA a IB-IIIB.

Závěr:

Signifikantně vyšší exprese MMP-7 a MMP-9 v tumorózní tkáni než v okolní nenádorové nebo benigní plicní tkáni potvrzuje důležitou roli těchto metaloproteináz v růstu plicních nádorů. Exprese TIMP-1 byla zvýšena nejen u karcinomu, ale i v plicní tkáni s benigním onemocněním.Tato studie byla podpořena grantovým projektem IGA MZCR 9343-3 a výzkumným záměrem VZ MSM 0021620819.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009