Exprese NF-KB/RelA v karcinomech rekta před radioterapií a následně po radioterapii.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Nové nádorové markery a prediktory

Číslo abstraktu: 173

Autoři: R. Vobořil; J. Weberová-Vobořilová; doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.; doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.; Doc. MUDr. Jan Fanta, Dr.Sc

Úvod
Nukleární faktor-kappaB (NF-KB) je indukovatelný transkripční faktor, který reguluje expresi genů ovlivňujících buněčný růst, apoptózu, angiogenezi a proces metastazování. Konstitutivní aktivace NF-KB je často nalézána v nádorové tkáni různého typu. Vlivem některých podnětů, jako např. radiace, dochází k sekundární aktivaci NF-KB. V současné době je intenzivně studována role konstitutivní a sekundární, indukovatelné aktivace NF-KB v odpovědi nádorových buněk na radioterapii.

Cíl
Detekce subcelulární lokalizace NF-KB/podjednotky RelA (p65) v nádorové tkáni u pacientů s karcinomem rekta před absolvováním neoadjuvantní terapie zahrnující ozáření a následně po této terapii, v době chirurgického zákroku.

Pacienti a metodika
Exprese NF-KB/RelA byla stanovena pomocí imunohistochemického barvení vzorků nádorů fixovaných ve formalínu a zalitých v parafínu. Vzorky pocházely od 25 pacientů s karcinomem rekta. ;U každého pacienta byl vyšetřena vždy dvojice praparátů nejméně jeden vzorek odebraný při endoskopii a dále vzorek získaný při chirurgickém zákroku, následně po absolvované radioterapii.

Výsledky
NF-KB/RelA byl nalezen pouze v cytoplazmě nádorových buněk a to v různé intenzitě. Tato intenzita se ve většině případů lišila v nádorových buňkách u téhož pacienta před a po radioterapii. Vyšší intenzita exprese byla nalezena spíše v méně vyzrálých hluboce invadujících částech nádoru. Podle výsledků této pilotní studie se zdá, že NF-KB/RelA koreluje s terapeutickou odpovědí nádoru na radioterapii a že radioterapie způsobuje zvýšení cytoplazmatické koncentrace NF-KB/RelA u přeživších nádorových buněk.

Závěr
V naší pilotní studii nebyla nalezena jaderná lokalizace NF-KB/RelA v nádorových buňkách. Avšak míra cytoplazmatické exprese tohoto faktoru v nádorové tkáni získané při endoskopii by mohla sloužit jako ukazatel možné reakce nádoru na radioterapii.

Práce vznikla za podpory grantem IGA MZČR NR/8053-3.

Datum přednesení příspěvku: 12. 5. 2006