Exprese tubulinové tarosin ligasy se shoduje s tyrosinovaným astavem

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Analýza nádorového genomu a proteomu

Číslo abstraktu: 200p

Autoři: Mgr. Karel Souček, Ph.D.; D. Phung A.; J.C. Bulinski; W. Harper R.; M.T. McManus; J.P. Eserich

Rakovina prostaty je druhé nejčastější nádorové onemocnění v západním světě. K nalezení nových strategií pro časnou diagnózu a léčbu může významně přispět popis biomolekulárních změn spojených s nádorovým onemocněním prostaty. Mikrotubuly hrají důležitou roli v mnoha buněčných funkcích a řada chemoterapeutik je cílena právě na tuto část cytoskeletu. Tyrosinace/detyrosinace C-konce molekuly α-tubulinu je unikátní posttranslační modifikace, kdy je koncový tyrosin cyklicky odstraňován specifickou karboxypeptidázou a opětovně připojován pomocí tubulinové tyrosin ligasy (TTL). Bylo prokázáno, že detyrosinace/tyrosinace C-konce α-tubulinu je spojena s progresí buněčného cyklu a zúčastňuje se buněčné diferenciace. Detailní role této postranslační modifikace v rozvoji nádorových onemocnění není známa.
Vytvoření molekulárního profilu posttranslačních modifikací α-tubulinu u řady nádorových buněčných linií odvozených od epitelu prostaty odhalilo zřetelně zvýšenou expresi detyrosinovaného α-tubulinu, která koresponduje se sníženou expresí TTL. S využitím lentivirové transfekce vektoru kódujícího TTL siRNA jsme byli schopni inhibovat expresi TTL a indukovat detyrosinaci α-tubulinu u nenádorových epiteliáních buněk prostaty. Tyto výsledky ukazují, že deregulace daetyrosinového/tyrosinového cyklu -tubulinu u nádorových buněk je způsobena sníženou expresí TTL. Naše výsledky prezentují použitelný nástroj pro studium specifické posttranslační modifikace α-tubulinu (detyrosinace), který může přispět k objasnění její úlohy v rozvoji nádorových onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006