EXPRESIA PROTEÍNU P53 A SURVIVINU V TKANIVE KARCINÓMU PROSTATY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 277

Autoři: Mgr. Katarína Jurková; Martina Furjelová; RNDr. Mária Kovalská, Ph.D.; Slávka Drahošová; doc. MUDr. Marián Benčat, Ph.D.; doc. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

Východiská:

Survivin patrí do skupiny antiapoptotických proteínov. Inhibuje programovanú bunkovú smrť a reguluje bunkový cyklus. Nadmerná expresia survivinu sa spája so zlou prognózou nádorového ochorenia. Tumor supresorový proteín p53 potláča abnormálnu bunkovú proliferáciu, zabraňuje množeniu buniek s poškodenou DNA a navodzuje apoptózu bunky. V mutovanej forme však stráca svoju funkciu a hromadí sa v bunke. Survivin a p53 sú teda proteíny s protichodným účinkom na apoptotické dráhy a regulačné mechanizmy v bunke. V literatúre sú známe štúdie, ktoré sledovali expresiu týchto proteínov v nádorovom tkanive pĺúc a kože. Tieto práce dospeli k záveru, že wild p53 potláča a znižuje expresiu survivinu. Cielom našej štúdie je určiť vzťah survivinu a p53 v nádoroch prostaty.

Ciele: Súbor pozostával z 30 karcinómov prostaty. Použitím monoklonálnych protilátok sme imunohistochemicky vizualizovali a lokalizovali survivin a p53 v tkanive nádorov. Semikvantitatívne sme vyhodnotili mieru intenzity reakcie, subcelulárnu lokalizáciu a percento pozitívne sa farbiacich buniek. Výsledky sme následne štatisticky spracovali a navzájom porovnali.

Záver: Výsledky našej práce naznačujú, že zvýšená expresia proteínu p53 potláča expresiu survivinu v nádorových bunkách prostaty.

Práca bola podporená grantovým projektom VEGA 1/0050/11.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013