EXULCEROVANÝ NÁDOR VARLETE RARITNÍ VELIKOSTI – KAZUISTIKA

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Postery

Číslo abstraktu: P04

Autoři: M. Rejchrt; doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.; MUDr. Jiří Novák; doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.; MUDr. Pavel Dušek; J. Jerie; MUDr. Jan Soukup, Ph.D.

CÍL PRÁCE


Prezentujeme kazuistiku nemocného (61 let) s exulcerovaným nádorem varlete raritní velikosti.

MATERIÁL A METODIKA


Nemocný pozoroval čtyři roky postupně se zvětšující rezistenci v pravé polovině skróta. Jeden měsíc před návštěvou urologa se objevily kožní exulcerace se sekundární infekcí. Při fyzikálním vyšetření byla zjištěna objemná (30 krát 20 cm) rezistence v oblasti šourku. CT vyšetření zjistilo nádor o rozměru 14 krát 22 cm propagující se do pravého třísla, bez známek postižení mízních uzlin v retroperitoneu nebo podél semenného provazce. Hodnota AFP byla výrazně zvýšená (19885 μg/l) a hladinou bHCG byla normální. Nebyly zjištěny plicní ložiskové změny. Nemocný byl indikován k radikální orchiektomii.

VÝSLEDKY


Nádor byl radikálně odstraněn. Peroperačně nebylo zjištěno postižení struktur penisu a septa šourku. Histologické vyšetření: smíšený germinální nádor se složkou embryonálního karcinomu, žloutkového váčku a seminomu. Odstraněné tříselné uzliny nebyly postižené nádorem (pT4 pN0 M0). Vyšetření celotělovou PET neprokázalo patologická ložiska hypermetabolismu glukózy svědčící pro neoplasii. U nemocného bylo stanoveno klinické stádium IS a podle kritérií IGCCCG byl zařazen do skupiny se střední prognózou. Vzhledem k rozsahu nádoru jsme podali nemocnému dva cykly adjuvantní chemoterapie v kombinaci - bleomycin, etopozid, cisplatina, po které nemocný podstoupil modifikovanou retroperitoneální lymfadenektomii. Histologické vyšetření retroperitoneálních uzlin: bez postižení nádorem. Nemocný je čtrnáct měsíců bez známek onemocnění a je dispenzarizován.

ZÁVĚRY


Přes nepříznivý nález je nemocný po úspěšné komplexní léčbě v remisi onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2005