Faktory predikující selhání adjuvantní hormonoterapie u karcinomu prsu, studované na souboru pacientek léčených tamoxifenem.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XIX. Konzervativní léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 174

Autoři: MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; MUDr. Peter Grell; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Markéta Palácová; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Východiska
Přibližně 70% karcinomů prsu exprimuje v době diagnózy estrogenové a/nebo progesteronové receptory (dál jenom: pozi­tivní estrogenové receptory), které jsou dnes nejdůležitějším a jediným standardně vyšetřovaným prediktivním faktorem pro hormonální léčbu. Výsledky klinických studií opakovaně potvrdily přínos adjuvantní léčby tamoxifenem proti placebu. 5-letá adju­vantní léčba tamoxifenem snižuje mortalitu o 28% a riziko kontralaterálniho karcinomu prsu o 50% u žen s pozitivními estrogenovými receptory (1). V současnosti však začínají tamoxifen v adjuvantní léčbě nahrazovat inhibitory aromatázy třetí generace, ke kterým patří anastrozol, letrozol a exemestan. Stanovení molekulárních markerů, které by pomohly predikovat léčebnou odpo­věď na tamoxifen a byly by vhodné pro rutinní vyšetření, je nanejvýš žádoucí. Mnohé molekulární a genetické markery mohou hrát roli v mechanizmu rezistence na léčbu tamo­xifenem...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008