Farmakoekonomika adjuvantní léčby kolorektálního karcinomu III. stádia.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom; Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Téma: 04. Vývoj nových léčiv a farmakoekonomika

Číslo abstraktu: 027

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; Mgr. Alena Dvořáková; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

   Epidemiologie

   Kolorektální karcinom představuje pro svoji vysokou incidenci a vysoký počet nemocných primárně či sekundárně generalizovaných značnou ekonomickou zátěž pro zdravotní systém. V roce 2007 bylo v České republice nově diagnostikováno 7 826 nemocných s kolorektálním karcinomem, v roce 2008 to bylo již 8 236 pacientů. Pro rok 2012 je predikce 8 700 nových nemocných s kolorektálním karcinomem. Prevalence je opět vysoká, k 31.12.2008 žilo v ČR 46 521 nemocných s historií kolorektálního karcinomu. Pro rok 2012 toto číslo odhadujeme na 55 000.

   Až 50 % nemocných je primárně diagnostikováno či se v průběhu onemocnění dostane do generalizovaného stádia. Zde je indikována u naprosté většiny nemocných systémová chemoterapie, v posledních letech v kombinaci s cílenou biologickou léčbou.

   Léčebná strategie

   Adjuvantní chemoterapie je postavena na podání 5–fluorouracilu v pestrých kombinacích, které jsou přibližně ekviefektní. Zvýšenou účinnost u stádia III přináší přidání oxaliplatiny k fluoropyrimidinu. Perorální chemoterapie s kapecitabinem v kombinaci s oxaliplatinou  má vyšší efektivitu, vyšší náklady na léčiva, ale přináší výrazné úspory v nákladech na lékařskou práci, podání léků, materiál, hospitalizaci.

   Efektivita XELOX – studie NO16968

   Efektivitou chemoterapie v adjuvantní léčbě CRC se v poslední době zabývaly 3 zásadní klinické studie: MOSAIC, NSABP C - 07 a NO 16968. Všechny 3 studie prokázaly, že oxaliplatina přidaná k fluoropyrimidinu proti  5-FU/LV prodlužuje DFS. Studie NO16968 komparovala XELOX (kapecitabin s oxaliplatinou) s 5-FU/LV u chemonaivních nemocných ve stádiu III CRC na celkovém počtu 1668 nemocných v obou ramenech. Podání XELOX snižovalo riziko progrese – HR 0,80 (95 %CI 0,69 – 0,93), p = 0,0038. Při mediánu sledování 7 let bylo sníženo u XELOX riziko úmrtí – HR 0,83 (95 % CI 0,70 – 0,99), p = 0,0367. Absolutní 7leté přežití bylo 73 % u XELOX a 67 % u 5-FU/LV. Obrázek 1.

Přínos XELOX

Přínos perorální léčby kapecitabinem jsme analyzovali z nákladového hlediska a z pohledu poskytovatele péče u stádia III onemocnění, tedy onemocnění vysoce rizikového, ale kurabilního. Nasazením kapecitabinu a oxaliplatiny do schématu XELOX proti schématu 5-FU/LV dosáhneme nejenom prodloužení přežití, ale úspory nákladů. Na konferenci předneseme zcela aktuální data o farmakoekonomickém přínosu kombinace XELOX v adjuvantní léčbě stádia III CRC, vycházející z aktuálních cen a úhra- dových podmínek počátku dubna 2012- z důvodů pochopitelné neaktuálnosti 3 měsíce starých údajů.

Literatura:

  1. Hans Joachim Schmoll : Capecitabine plus oxaliplatin(XELOX) versus bolus 5FU/LV as adjuvant therapy for stage III colon cancer. Survival follow up, ASCO GI 2012, abstrakt 388
  2. Doležal T: Farmakoekonomika nákladové efektivity kapecitabinu v adjuvantní terapii karcinomu tlustého střeva v podmínkách České republiky. Farmakoekonomika 1/2011: 3-5
  3. Hoff PM, Ansari R, Batist G, et al. Comparison of oral capecitabine versus intravenous fluorouracil plus leucovorin as first- line treatment in 605 patients with metastatic colorectal cancer: results of a randomized phase III study. J Clin Oncol 2001;19:2282–92.

Kontakty:

finek@fnplzen.cz

telefon mobilní 602 304 850 • telefon 377 10 55 00

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012