Farmakoekonomika léčby chemoterapií indukované anémie v klinické praxi onkologického a radioterapeutického oddělení FN v Plzni.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 134

Autoři: MUDr. Alena Wiesnerová; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; Ing. Zdeněk Páv; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Východisko

Erytropoezu stimulující proteiny (ESP) jsou indikovány k léčbě chemoterapií indukované anémie s cílem zvýšit kvalitu života onkologicky nemocných a nahradit potřebu krevního převodu. Tato retrospektivní analýza vycházející z klinické praxe jednoho pracoviště srovnává nákladovost a efektivitu podání dvou ESP - Eprex® a Aranesp® u konsekutivně léčených nemocných za období dvou let.


Metoda

Byli vybráni všichni nemocní léčení na ORTO FN v Plzni od 1.1.2007 do 31.12.2008 jedním ze dvou ESP - Eprex® a Aranesp®. Byla monitorována indikační čistota dle platných SPC, věk nemocných, diagnóza (jednalo se o nemocné se solidními nádory), pohlaví, přítomnost generalizace onemocnění, délka léčby, vstupní a nejvyšší hladina hemoglobinu, konečný počet aplikací ESP.


Výsledky

Celkem bylo léčeno 161 nemocných léčených přípravkem Eprex®. Medián věku nemocných byl 64 let, jednalo se o 87 žen a 74 mužů.

Podmínku generalizovaného onemocnění a současně podávané chemoterapie splňovalo 81 (50,3%) nemocných.

Na léčbu odpovědělo (výchozí hemoglobin pod 10 g/dl a cílový nad 11 g/dl) celkem 43 žen (49,63%) a 32 mužů (43,24%), celková míra odpovědi u obou pohlaví byla na hladině 46,58%.

Celkem bylo podáno 799 aplikací přípravku Eprex® 40 000 IU, tedy 4,96 aplikace na jednoho nemocného.

Náklady léčby pro jednoho nemocného činí 54 461 Kč.


Přípravkem Aranesp® bylo léčeno 52 nemocných, 33 žen a 19 mužů, medián věku byl 62 let.

Podmínku generalizovaného onemocnění a současně podávané chemoterapie splňovalo 29 pacientů (55,77%).

Na léčbu odpovědělo (vstupní hemoglobin pod 10 g/dl a cílový nad 11 g/dl celkem 19 žen (57,58%) a 11 mužů (57,89%), celková míra odpovědi byla 57,69%.

Bylo podáno 94 aplikací přípravku Aranesp® 500 jxg po 3 týdnech, tedy v průměru 1,81 podání na nemocného. Náklady léčby pro jednoho nemocného pak činí 49 596 Kč.


Závěr

Rozdíly v počtu odpovědí na léčbu mezi preparáty Eprex® a Aranesp® nejsou statisticky významné, přesto lze pozorovat trend k vyšší efektivitě Aranesp®, léčba prokázala i nižší celkovou nákladovost a nižší cenu získání jedné léčebné odpovědi.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2010