Farmakogenetické aspekty terapie fluoropyrimidiny / Farmakokinetické sledování pacientů léčených protinádorovou chemoterapií s 5-fluorouracilem.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 22. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 218

Autoři: Doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.; Edita Budigová; Mgr. Martina Vyskočilová, Ph.D.; Mgr. Pavel Odráška; doc. MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.; Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

 

   5-fluorouracil (5-FU) je protinádorový lék široce používaný zejména u kolorektálních karcinomů. Mechanismus jeho účinku v cílových buňkách spočívá ve zpomalení syntézy DNA a dále v poškození syntézy RNA a translace v důsledku inkorporace 5-fluorouridin trifosfátu. Fluorouracil je v těle odbouráván na neaktivní metabolity. Iniciačním enzymem metabolismu je dihydropyrimidin dehydrogenáza (DPD, kódována genem DPYD), která přeměňuje 5-FU na 5,6-dihydrofluorouracil (5,6-DHFU). Tento enzym se nachází ve zdravých i nádorových buňkách. Plazmatická koncentrace 5-FU závisí na rychlosti odbourávání DPD. Více než 80 % podaného 5-FU je odbouráváno v játrech, pouze zbytek 5-FU se dostane k nádoru. U pacientů s nízkou aktivitou enzymu DPD může dojít k vážné toxicitě způsobené vysokou expozicí k 5-FU, zatímco vysoká aktivita snižuje dostupnost cytostatika v místě nádoru a tím efekt cytostatika. Snížená katalytická aktivita enzymu je způsobena bodovými či sestřihovými mutacemi, velkými delecemi a inzercemi nebo sníženou expresí genu DPYD, která se může projevit v důsledku léčby fluoropy-rimidiny. Četnost mutací v genu kódujícím DPD je v běžné populaci udávána mezi 1-5,8 %. Mezi nejčastější v západoevropské populaci patří sestřihová mutace IVS14+1G>A (označovaná též jako DPYD*2A) vedoucí k chybnému rozpoznání místa sestřihu a následně k deleci o velikosti 165 bp v exonu 14. Vyšetření zahrnující nepřímé stanovení aktivity enzymu DPD a detekci mutace IVS14+1G>A je důležitým prediktorem toxicity před zahájením léčby a je vhodné pro pacienty, kde se plánuje léčba fluoro-pyrimidiny.

   Nepřímé stanovení aktivity enzymu DPD je založeno na měření rychlosti in vivo syntézy 5,6-DHFU. Pomocí HPLC je sta- novováno množství 5-FU a jeho metabolitu 5,6-DHFU z plazmy odebrané do Li-heparinových zkumavek před podáním a po podání bolusové dávky 5-FU v časech 10, 30 a 90 minut. Detekce mutace IVS14+1G>A s využitím certifikované soupravy PGX-5FU StripAssay (ViennaLab Diagnostics) je založena na kombinaci in vitro PCR a reverzní hybridizace.

   Do studie bylo prozatím zahrnuto 34 pacientů. 4 z nich vykazovali pomalejší eliminaci 5-FU v důsledku možné snížené aktivity enzymu DPD. Tito pacienti mohou být ohroženi toxicitou 5-FU. U většiny pacientů byla provedena genotypizace DPYD, z nichž jeden pacient je nositelem detekované mutace IVS14+1G>A v heterozygotním stavu.

   Postup vyšetření genotypu a farmakofenotypu DPD byl zaveden do diagnostické laboratorní praxe pro pacienty MOÚ (http:// www.mou.cz/file.html?id=1223), genotypizace DPYD byla akreditována ČIA, o.p.s. dle kritérií ČSN EN ISO15189. Výhodou zvoleného komplexního postupu je, že sleduje i rychlost eliminace metabolitu 5,6-DHFU, která může být snížena i u jedinců s deficitem v dalším enzymu této dráhy, dihydropyrimidináze, a řadí se k vhodným screeningovým vyšetřením predikující vznik závažné toxicity po podání 5-FU a jeho derivátů.

Práce byla podpořena z OP VaVpI financovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky  pro RECAMO (CZ.1.05/2.1.00/03.0101).

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012