Fertilitu zachovávající terapie gynekologických malignit.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 205p

Autoři: doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D.; Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.; MUDr. Eva Jandáková; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

Dle údajů Národního onkologického registru představují z hlediska incidence gynekologických malignit určitou, početně ne zcela nevýznamnou skupinu, malignity vyskytující se u žen fertilního věku. Jedná se o značně citlivou oblast onkogynekologie, kde je žádoucí vysoce individualizovaný přístup, který vychází ze stádia onemocnění a současně reflektuje event. přání pacientky na zachování budoucí fertility. Zásadní je záchyt onemocnění v časných stádiích, který umožní fertilitu zachovávající konzervativní postup. Před zahájením konzervativní léčby je nutné provést obligatorní stagingová vyšetření, kdy je z pohledu onkogynekologa zásadní zejména expertní gynekologický ultrazvuk pánve a dutiny břišní, který se při adekvátní erudici vyšetřujícího jeví jako metoda s dostatečnou diagnostickou přesností vyjádřenou parametry senzitivity a specifity a současně i jako diagnostická metoda vysoce efektivní z hlediska ekonomického. Velice důležitou součástí týmu, který se podílí na realizaci této specializované péče v oblasti onkogynekologie je rovněž histopatolog specializující se na onkogynekologickou problematiku a jedním z důležitých předpokladů je rovněž možnost pracoviště provádět peroperační histopatologická vyšetření. V neposlední řadě je základem pro úspěšnou péči o tyto pacientky existence erudovaného operačního týmu v oblasti radikální onkogynekologické operativy a z tohoto důvodu je naprostou nezbytným předpokladem koncentrovat péči do akreditovaných onkogynekologických center se zkušenostmi s operativou a následnou léčbou ovariálních i jiných malignit. V práci prezentujeme naše zkušenosti se souhrnem pravidel z nich vyplývajících, zavedených na našem pracovišti.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010