FOLFIRINOX - NAŠE ZKUŠENOSTI

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XIX. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XIX/203

Autoři: MUDr. Kateřina Zycháčková (Haplová); MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Milan Kohoutek

 

Východiska:

Karcinom pankreatu patří mezi diagnózy se špatnou prognózou postihující pacienty vyššího věku nad 60 let. Incidence i mortalita v ČR má vzrůstající tendenci. V době diagnózy se zjistí 10 % lokalizovaných nádorů s mediánem přežití 12-15 měsíců. Potenciální léčbou je chirurgická resekce. Z praxe vyplývá, že ne všichni pacienti mají z léčby prospěch. Po resekci a adjuvantní léčbě 80 % pacientů relabuje lokálně nebo se vznikem metastáz na peritoneu či játrech. U metastatického onemocnění je mediánem přežití B-6 měsíců. Zde nastupuje systémová chemoterapie. Zlatým standardem léčby metastatického karcinomu pankreatu do roku 2011 byla terapie gemcitabinem, tč. je nahrazována režimy FOLFIRINOX či nab-paclitaxel + gemcitabin.

Výsledky:

Na našem pracovišti režim FOLFIRINOX užíváme od roku 201B u pacientů v dobrém výkonnostním stavu a bez závažnějších komorbidit. Do dnešní doby jsme tímto režimem léčili 15 pacientů, z toho 11 pacientů v 1. linii a 4 pacienty ve 2. linii. Medián věku v našem souboru je 64 let. Většina pacientů byla diagnostikována endosonografickým vyšetřením s FNAB. Dva pacienti ukončili léčbu po 1. sérii pro rozsáhlou plicní embolii a jeden pacient ukončil léčbu na vlastní žádost. U něj byla dosažena stabilizace onemocnění trvající osm měsíců. V průběhu léčby bylo nutno u všech pacientů v 1. linii redukovat dávky chemoterapeutik na 70 % vzhledem k častým hematologickým toxicitám i přes podávání růstových faktorů. Nejčastější hematologickou toxicitou byla protrahovaná neutropenie grade II-III. Po redukci dávky již nebylo nutné aplikovat RF. Pokud pacient zahájil FOLFIRINOX ve 2. linii, byla redukce dávek chemoteraupeutik provedena na začátku léčby vzhledem k předléčenosti. Gastrointestinální toxicita byla dobře zvládnutelná navýšením antiemetické terapie. Neurotoxicita byla zaznamenána nejčastěji po 6. sérii či později s nutností redukce oxaliplatiny. U pacientů, kteří absolvovali více jak 10 aplikací, byla přechodně vysazena oxaliplatina na 4-6 sérií s dobrou tolerancí léčby. Hepatotoxicita byla zaznamenána u třech pacientů. V našem souboru čtyři pacienti absolvovali více jak 20 aplikací s dobroutolerancí léčby a prodloužením kvality života (snížení bolestivosti, zlepšení výkonnostního stavu).

Závěr:

Režim FOLFIRINOX vede k prodloužení času doprogrese a celkovému přežívání při zachování dobré kvality života nemocných. Z našich zkušeností vyplývá, že režim prodlužuje bezpříznakové obdobíu vybraných pacientů s dobrým výkonnostním stavem a na zobrazovacích metodách lze pozorovat stabilizaci nemoci. Toxicita léčby je dobře zvládnutelná,nejčastěji redukcí dávek.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016