FOLFORINOX V LÉČBĚ U KARCINOMU PANKREATU

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XVII/ 253

Autoři: MUDr. Kateřina Zycháčková; MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Milan Kohoutek

Východiska:

Karcinom pankreatu zaujímá šesté místo v incidenci mezi solidními nádory. Přes pokroky v diagnostice i terapii je karcinom pankreatu až v 60 % diagnostikován v pokročilých stadiích. Medián přežití u radikálně operovaných pacientů se pohybuje mezi 12 a 24 měsíci. U stadia IV je pětileté přežití do 3 %. Standardem léčby metastatického karcinomu pankreatu byla do roku 2011 terapie gemcitabinem. V současnosti se doporučuje u pacientů s nízkým výkonnostním stavem či komorbiditami nebo do druhé linie po negemcitabinovém režimu. Zlepšení přežití nepřinesla očekávaná cílená terapie erlotinibem, ale kombinace cytostatické terapie. Ve studii PRODIGE 4/ ACCORD 11, režim FOLFORINOX, přinesl dvojnásobné prodloužení přežití proti gemcitabinu samotnému (OS 11,1 vs. 6,8 měsíce). Tento režim je zatížen vysokou hematologickou toxicitou a je indikován jen u pacientů PS 0-1. Režim nab-paclitaxel + gemcitabin je potenciálně méně toxická terapie, která nedosáhla výsledků jako FOLFORINOX (OS proti gemcitabinu 8,5 vs. 6,7 měsíce).

Popis případů:

První kazuistiku představuje 54letá pacientka s karcinomem pankreatu lokálně pokročilým, inoperabilním dg. 6/ 2013. Po čtyřech cyklech první linie paliativní CHT gemcitabinem zjištěna progrese. Pacientka KI 90%, indikována druhá linie CHT v režimu FOLFORINOX, podáno celkem šest sérií (do 2/ 2014) – s efektem významného poklesu tumor markerů a s regresí na PET/ CT. Pacientce nabídnuta operace, se kterou nesouhlasila. Pro významnou hepatotoxicitu (závažná steatóza) terapie přerušena. V 10/ 2014 prokázána progrese onemocnění, znovu zahájena terapie FOLFORINOX, po druhé sérii pokles TUM, ale pacientka odmítla pokračovat v léčbě. Druhá kazuistika – 62letá pacientka po dvou sériích první linie gemcitabinu s rychlou progresí onemocnění (ikterus). Indikována změna na FOLFORINOX. Podáno celkem 24 cyklů s efektem významného poklesu markerů (6 779 … 134), bez závažné toxicity. Na CT opakovaně stabilizace. Po dohodě s pacientkou terapie přerušena. T. č. pokles tumor markerů trvá již 2 měsíce, bez progrese.

Závěr:

Na našem pracovišti režim FOLFORINOX užíváme od roku 2013 u pacientů s dobrým výkonnostním stavem. Z našich zkušeností vyplývá, že režim prodlužuje bezpříznakové období. Toxicita léčby byla přijatelná, nejčastěji se jedná o GIT, hematologickou, neurotoxicitu a hepatotoxicitu. K indikaci daného režimu je nutno vyloučit limitující komorbidity, nízký výkonnostní stav a non-compliance pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015