FOLFOX/XELOX a AVASTIN v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu vlastní soubor MOÚ.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XXIII. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 210

Autoři: doc. MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Petr Karásek, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.; MUDr. Jiří Vyskočil; MUDr. Mária Zvaríková

Režim XELOX s užitím perorálního kapecitabinu je pacienty preferován vzhledem k jednoduchému ambulantnímu užití a výhodné aplikaci bez nutnosti zajištění centrálního žilního přístupu. Mulicentrická klinická studie III.fáze (NO16966) prokázala noninferioritu režimu XELOX versus FOLFOX4 v I. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Protokol byl následně upraven za účelem zhodnocení efektu sledovaných režimů v kombinaci s monoklonální protilátkou proti VEGF bevacizumabem či placebem. Studie prokázala srovnatelný efekt obou režimů, tedy XELOX/FOLFOX (progression-free survival [PPS; intent-to-treat population]: hazard ratio [HR], 1.04; 97.5% confidence interval, 0.93-1.16). Také režimy chemoterapie v kombinaci s monoklonální protilátkou bevacizumab (1:1 FOLFOX/XELOX) prokázaly signifikantní prodloužení bezpříznakového období (PFS) (HR 0.83; p=0.0023) ve srovnání s placebem. Přidání bevacizumabu ke XELOXu (9.3 M vs. 7.4 MHR.0.77; P=0.0026) a FOLFOXu 4 (9.4 M vs. 8.6 M; HR, 0.89; P = 0.1871) prodloužilo čas do progrese (PFS) ve srovnání s placebem, ačkoliv v rameni s FOLFOX4 statisticky nesignifikantně. Cílem naší prezentace je retrospektivní zhodnocení vlastního souboru pacientů léčených režimem FOLFOX4/XELOX + bevacizumab. Vzhledem ke krátkému období follow up jsme se zaměřili primárně na zhodnocení efektu léčby (RR), tolerance a zhodnocení doby do progrese (TTP).

Metody
Od září 2006 do března 2008 bylo v MOU léčeno 37 pacientů shora uvedenými režimy v kombinaci s monoklonální protilátkou bevacizumab. Z toho 10 pacientů režimem FOLFOX/bevacizumab a 27 režimem XELOX /bevacizumab. U pacientů byl hodnocen efekt, dále byla monitorována toxicita a čas do progrese(TTP). Vzhledem ke krátkému období sledování není cílem našeho sdělení hodnocení přežití (OS).

Výsledky
Budou prezentovány na vlastním sympoziu. Soubor je nyní zpracováván.

Závěr
1. linie léčby metastatického kolorektálního karcinomu režimy FOLFOX/XELOX a bevacizumab zlepšuje dle literárních údajů čas do progrese i celkové přežití pacientů. Cílem naší prezentace je shrnout terapeutické zkušenosti s oběma režimy a porovnat je stran nežádoucích účinků.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008