Fosforylační stav E3-ubikvitin ligázy CHIP může ovlivňovat její vazbu k chaperonům HSP70/90

Konference: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Posters

Číslo abstraktu: p22

Autoři: Mgr. Filip Trčka, Ph.D.; Mgr. Michal Ďurech, Ph.D.; MUDr. Petr Müller, Ph.D.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Proces skládání proteinů do jejich nativní konformace je často zajišťován aktivitou molekulárních chaperonů HSP70/90. Proteiny, jejichž skládání není chaperony HSP70/90 úspěšně ukončeno, jsou degradovány ubikvitin-proteasomovym systémem. Za tímto účelem eukaryotní buňky disponují řadou tzv. E3-ubikvitin ligáz, jejichž prostřednictvím dochází k přenosu molekuly ubikvitinu na proteiny určené k degradaci. E3-ubikvitin ligáza CHIP je molekulární interakcí přímo asociována s chaperony HSP70/90 a bezprostředně se tak podílí na degradaci jejich klientních proteinů. Mezi klientní proteiny systému HSP70/90, jejichž hladina je ovlivněna ligázou CHIP, patří jak nádorové supresory, tak onkoproteiny. Aktivita ligázy CHIP tedy může ovlivňovat proces nádorové transformace buňky pozitivně i negativně. Významným regulačním mechanismem aktivity ligázy CHIP je její schopnost vazby na proteiny HSP70/90. Ačkoli je interakční rozhraní mezi proteiny CHIP a HSP70/90 dobře popsáno, vliv posttranslačních modifikací na tuto interakci je znám pouze neúplně. Znalost posttranslačních mechanismů ovlivnění vazby ligázy CHIP na chaperony HSP70/90 může otevřít nové cesty k cílené regulaci její aktivity.

V této práci se zaměřujeme na roli fosforylace v N -terminální oblasti ligázy CHIP. S použitím fosfomimetických a fosfoablativních mutantů ligázy CHIP ukazujeme, že fosforylace v této oblasti molekuly CHIP může mít vliv na její vazbu na chaperony HSP70/90.

Tato práce byla podporována grantem Grantové agentury České republiky GAČR P301/11/1678 a Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (OP VaVpI – RE CAMO, CZ.1.05/2.1.00/03.0101).

Datum přednesení příspěvku: 26. 4. 2013