Fotodynamická terapie v léčbě malignit GIT, experimentální PDT kolorektální rakoviny

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Radioterapie

Téma: 10. Nové možnosti protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 076

Autoři: doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.; MUDr. Jan Štukavec, Ph.D.; Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.

Fotodynamická terapie (PDT) je vedle chemoterapie, radioterapie a imunoterapie jednou z možností léčby nádorového onemocnění. Je to druh fotochemoterapie, který kromě světla a aplikované látky – fotosensitizátoru, vyžaduje také přítomnost kyslíku. PDT je založena na principu selektivní akumulace fotosensibilizující látky v nádoru a následném ozáření tumoru světelnou energií vhodné vlnové délky.
Vlivem absorpce světla dochází ve fotosensitizátoru ke vzniku excitovaných stavů, které v zásadě podléhají dvěma typům deaktivačních reakcí. Buď excitovaná forma fotosensitizátoru reaguje přímo se substrátem za vzniku volných radikálů substrátu nebo dochází k transferu energie z fotosensitizátoru na kyslík a ke vzniku vysoce reaktivní singletové formy kyslíku. Volné radikály, zvláště pak radikály lipidických složek buněčných membrán, jsou příčinou destrukce nádoru. Výsledným terapeutickým efektem je nekróza a (nebo) apoptóza nádorových buněk.

Příspěvek se shrnujeme stav PDT v léčbě malignit trávícího traktu a popisujeme experimentální léčbu lidského kolorektálního karcinomu pomocí chlorhlinitého disulfonovaného ftalocyaninu na athymických
myškách.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005