Funkčná analýza mikroRNA-21 na modely kolorektálného karcinomu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 242p

Autoři: Bc. Andrej Bešše; RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.; Bc. Petra Faltejsková; Mgr. Jarmila Navrátilová, Ph.D.; Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

MicroRNA (miRNA) je nová skupina krátkych nekódujúcich jednoreťazcových úsekov RNA dlhých 18-25 nukleotidov, ktoré sú schopné posttranskripčne regulovať expresiu génov. Sú schopné degradovať cieľovú mRNA, alebo pôsobiť ako represory pri translácií mRNA čo má za následok pokles hladiny proteínu. Môžu vystupovať ako onkogény, alebo ako nádorové supresory. Regulačné schopnosti miRNA zasahujú do mnohých biologických a regulačných procesov, ktoré siahajú od vývoja homeostázy, kontroly bunkového cyklu, apoptózy diferenciácie až po nádorové ochorenia. Počet novoobjavených miRNA v posledných rokoch rapídne rastie, avšak len u niektorých bola popisaná funkcia a vplyv na bunečné línie. Štúdie založené na skríningu miRNA u kolorektálneho karcinomu (CRC) potvrdili mnoho násobne zvýšenú hladinu miRNA, miR-21. Naša štúdia sa zaoberá funkčnou analýzou mir-21 na bunkových línií CRC (DLD-1, HT-29). Pomocou transientnej transfekcie komplementárnej anti-miR-21, ktorá viedla k poklesu hladiny mir-21 sme sledovali vplyv na fenotyp týchto bunkových linií. Miera poklesu bola meraná pomocou Real-Time-PCR. Efekt zníženia hladiny bol pozorovaný na vplyve na bunkový cyklus, proliferáciu, apoptózu a invazivitu. Po poklese hladiny miR-21 boli bunky ošetrené chemoterapeutikami (5-fluorouracil, irinotecan, oxaliplatin) ktoré su často používané při liečbe kolorektálneho karcinomu a testovaný vplyv transfekcie na senzitivitu k týmto cytostatikám. Výsledky vplyvu mir-21 na fenotyp bunkových linií budú súčasťou našho príspevku.

Práca bola podporená grantom IGA MZ NS/9814-4/2008, výzkumným zámerom MZ0MOU2005 a projektom MSMT – číslo MSM0021622415.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011