Gastrointestinální stromální tumor žaludku – kazuistika.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory; Kasuistiky

Téma: 08. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: 068

Autoři: MUDr. Jozef Andel; prof., MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS

   Gastrointestinální stromální tumory jsou nově vyčleněná skupina mezenchymálních nádorů. Vycházejí z intersticiálních (cajalových) gastrointestinálních pacemakerových buněk s typickou expresí genu c-kit.

    Kazuistika pojednává o diagnostice a léčbě objemného gastrointestinálního stromálního tumoru žaludku ženy operované na chirurgickém oddělení KNTB Zlín v r.2012 s provedením RO resekce. V práci je uvedena indikační rozvaha o možnosti léčby inhibitorem tyrozinkinázy imatinibem mesilátem (Glivec).

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012