Gefitinib – léčba zacílená na správný cíl

Konference: 2009 XVII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2009_17

Autoři: prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.; Ass.Prof. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.; MUDr. Ilona Roušalová; MUDr. Lýdia Syllabová; Š. Krocová; MUDr. Jan Kára; MUDr. Libor Havel; N. Pauk

Cytostatická léčba prodlužuje dobu přežívání nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic na dvojnásobek a v posledních 10 letech už dále výraznější zlepšení léčebných výsledků nevykazuje.

Výzkum se proto zaměřuje na léky, které cíleně reagují s molekulami buněčného signálního systému buď přímo nádorových buněk, nebo blokují tvorbu cév v nádoru. Velmi nadějné jsou léky cílené na signální dráhu receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Vedle odlišného mechanismu účinku se od standardní chemoterapie liší i příznivějším spektrem nežádoucích účinků. Do praxe zatím byl zaveden a v EU registrován erlotinib a gefitinib, v různé fázi klinického výzkumu jsou desítky dalších léků.

Gefitinib (Iressa®) je kompetitivní inhibitor tyrozin kinázy a blokuje fosforylaci EGFR a tím jeho aktivaci a transdukci signálu. Přidání k chemoterapii první linie nevedlo ke zlepšení výsledků proti samotné chemoterapii a nebyla prokázána ani výhoda proti placebu při léčbě druhé a vyšší linie.

V recentně publikované studii IPASS fáze III, provedené na dříve neléčených nemocných z východní Asie, prokázal gefitinib u nekuřáků nebo lehkých kuřáků s adenokarcinomem a s mutací genu pro EGFR statisticky signifikantně delší interval bez progrese (PFS) než kombinovaná chemoterapie. Mutace genu pro EGFR je silným prediktorem účinnosti.

Při porovnání s docetaxelem ve druhé linii léčby byla ve studii INTEREST prokázána non-inferiorita gefitinibu.

Gefitinib byl 23.4.2009 registrován v EU k léčbě nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic a s prokázanou aktivační mutací EGFR.

Podpořeno výzkumným záměrem MZ00000064211

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2009