GENERALIZOVANÝ NET U MLADÉ PACIENTKY

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XVIII/ 258

Autoři: MUDr. Michaela Zábojníková; MUDr. Milan Kohoutek

Východisko:

Neuroendokrinní tumory (NET) představují heterogenní skupinu poměrně vzácných nádorů, které se liší od běžných epitelových nádorů histogenetickým původem, mikroskopickým obrazem i biologickým chováním. Charakteristickou vlastností NET je endokrinní diferenciace nádorových buněk spojená se schopností produkovat, hromadit a uvolňovat biologicky aktivní látky hormonální povahy. Incidence 23 případy na 100 000 obyvatel. Volba léčebné strategie závisí na rozsahu onemocnění, histologii (gradingu) a funkčním stavu (přítomnost/ absence klinických příznaků v důsledku nadprodukce hormonálně aktivních látek). Úloha chemoterapie není jednoznačná. Nejlepší odpověď lze očekávat u nádorů nízce diferencovaných. Tyto nádory jsou obvykle sekrečně neaktivní, nezpůsobují výrazné hormonální příznaky. Odpověď je u těchto pacientů až u 70 %.

Popis případu:

46letá pacientka byla od 12/ 2007 vyšetřována pro bolesti břicha, zvracení. Dle sonografie a CT vícečetná ložiska v jaterním parenchymu. Na MRI páteře mnohočetná ložiska obratlových těl osteolyticko-sklerotického charakteru. Biopsie z jater s nálezem maligního karcinoidu. V 2/ 2008 PET/ CT s nálezem postižení jater, levého acetabula a kostrče. Octreosken s nálezem tří ložisek v játrech, postižením skeletu Th1, levé retabulum a dále colon ascendens, descendens a rekta. Kolonoskopie negativní. Pacientka s karcinoidovým syndromem, proto od 2/ 2008 zahájena léčba analogy – do 10/ 2008 Sandostatin LAR 30, se zlepšením obtíží, ukončeno pro nová ložiska v játrech dle CT. Od 11/ 2008 léčba Somatulinem 90 mg a od 3/ 2009 přidán Intron A 6 MIU s.c. 3krát týdně pro progresi velikosti ložisek jater, pokračováno s efektem regrese metastáz v játrech do 3/ 2013, kdy pro progresi ve skeletu a v játrech zahájena terapie kyselinou zolendronovou se stabilizací dle scintigrafie skeletu a od 25. 4. 2013 první linie paliativní chemoterapie v kombinaci temozolomid a kapecitabin s parciální odpovědí na játrech, nyní pacientka absolvuje 23 sérií, bez závažnější toxicity.

Závěr:

Pacientka s generalizovaným NET do skeletu a hepar již 7 let profituje z kombinované léčby analogy somatostatinových receptorů, následně z chemoterapie při výborné snášenlivosti.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015