Genetická diagnostika pri nádoroch kolorekta na OLG OÚSA

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ IV.

Číslo abstraktu: 045

Autoři: RNDr. Katarína Závodná, Ph.D.; Mgr. Ján Markus, Ph.D.; RNDr. Zdena Bartošová, CSc.; doc. MUDr. Karol Kajo, Ph.D.; RNDr. Michal Konečný

Vznik a vývoj kolorektálneho karcinómu súvi­sí s akumuláciou viacerých genetických zmien. Tieto zmeny, respektíve mutácie môžu ovplyvňo­vať biologické vlastnosti tumoru (napríklad rých­losť rastu, schopnosť tvoriť metastázy, odpoveď na liečbu). Vzhľadom na tento fakt sa mutačný stav génov postupne začína využívať v klinickej praxi ako prognostický a prediktívny marker.

Na OLG OÚSA sa vyšetrujú mutácie v génoch RAS (KRAS/NRAS), ktoré predstavujú štandardný prediktívny marker pri liečbe kolorektálneho kar­cinómu inhibítormi EGFR bunkového receptora.

Paralelne vyšetrujeme mutáciu p.V600E v géne BRAF s možnosťou využitia ako doplnkového prognostického a/alebo prediktívneho markera.

Ďalšou možnosťou genetickej diagnostiky pri nádoroch kolorekta je vyšetrenie mikrosatelitovej instability (MSI). MSI predstavuje pozitívny prognostický a negatívny prediktívny marker pre efekt 5-FU terapie u pacientov s kolorektálnym nádorom v štádiu II.

Vyšetrenie MSI a imunohistochemická ana­lýza (IHC) MMR proteínov predstavuje aj vysokosenzitívny skríningový test na hereditárny nepolypózny karcinóm kolorekta (Lynchov syn­dróm, HNPCC, LS) asociovaný s defektom v MMR reparačnom systéme DNA. Vyše 90 % HNPCC nádorov vykazuje MSI pozitivitu v porovnaní s 15 % sporadických kolorektálnych nádorov. Vhodným markerom na odlíšenie sporadického MSI nádoru od HNPCC asociovaného nádoru je vyšetrenie mutácie p.V600E v géne BRAF. U pa­cientov s MSI pozitívnym nálezom navrhujeme realizovať genetickú konzultáciu zameranú na posúdenie osobnej a rodinnej anamnézy. Cieľom následného vyšetrenia je identifikovať kauzálnu mutáciu v MMR génoch vedúcu k vrodenej predispozícii na karcinóm kolorekta, prípadne iné typy nádorov (najmä endometria).

Na našom pracovisku vyšetrujeme zárodoč­né mutácie v MMR génoch MLH1, MSH2, MSH6 u pacientov, ktorí spĺňajú medzinárodné indi­kačné kritériá na uvedené testovanie. V prípade, ak sa u pacienta identifikuje kauzálna mutácia, je možné vyšetriť asymptomatických jeho príbuz­ných. U jedincov s mutáciou je následne možné indikovať preventívne opatrenia vedúce k od­haleniu HNPCC-asociovanej nádorovej choroby v počiatočnom štádiu.

Pacienti s kolorektálnym karcinómom majú takto k dispozícii komplexný balík genetických vyšetrení, ktorý klinikovi poskytne komplexnú informáciu o nádorovom ochorení - od poten­ciálnej odpovede na liečbu až po prípadné de­dičné pozadie ochorenia.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2016