GERMINÁLNÍ TUMOR OVARIA MANIFESTOVANÝ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍM NEUROPSYCHIATRICKÝM SYNDROMEM

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XXIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: XXIV/116

Autoři: MUDr. Markéta Bednaříková, Ph.D.; MUDr. Lada Klvačová; MUDr. Michaela Freibergerová; MUDr. Radana Pařízková; MUDr. Petr Štourač; doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D.; MUDr. Eva Jandáková; MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

 Úvod:  

Paraneoplastické neurologické syndromy jsou relativně vzácnou nemetastatickou neurologickou komplikací onkologických onemocnění. Jedním z neuropsychiatrických syndromů je paraneoplastická limbická encefalitida (PLE) vznikající na podkladě tvorby protilátek proti N-metyl-D-aspartát receptorům (NMDAR). Výskyt PLE je velmi vzácný a iniciální projevy nespecifické.

Popis případu:

23letá studentka VŠ byla dne 9. 3. 2015 přijata do spádové psychiatrické léčebny pro akutní psychotickou ataku se schizofrenními příznaky. Hospitalizaci předcházely cca 2 týdny trvající psychické potíže - potíže s pamětí, ataky úzkosti, alterace vědomí. Dne 13. 3. 2015 přeložena na Kliniku infekčních chorob (KICH) FN Brno s diagnózou serózní meningoencefalitidy nejasné etiologie. Během hospitalizace na KICH dominovala kvalitativní porucha vědomí s parciálními epileptickými projevy, postupný rozvoj autonomní dysfunkce. Pro progredující kvantitativní poruchu vědomí s centrální hypoventilací od 23. 3. 2015 zaintubována s následnou umělou plicní ventilací. Dne 23. 3. 2015 byla prokázána vysoká pozitivita anti-NMDAR protilátek v likvoru a pacientka přeložena k terapii a došetření na JIP Neurologické kliniky (NK). Opakovaná plazmaferéza a imunosupresivní medikace bez klinického efektu, gynekologickým vyšetřením i dle CT prokázán tumor pravého ovaria 9 cm v průměru. Dne 27. 3. 2015 byla z vitální indikace provedena adnexectomie l. dx., po výkonu přeložena na Kliniku anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny. Celkový stav pacientky se postupně zlepšoval, dne 4. 4. 2015 odpojena od ventilátoru a poté přeložena zpět na JIP NK. Symptomy limbické encefalitidy postupně regredovaly, pacientka za pět týdnů od operace plně orientovaná, neurologicky jen reziduální paréza LDK a přetrvávající úzkost, bez známek kognitivního deficitu. Histologicky prokázán smíšený germinální tumor ovaria tvořený strukturami nezralého high-grade teratomu a yolk sack tumoru. Indikována adjuvantní chemoterapie režimem BEP, léčba zahájena dne 6. 5. 2015 po reverzibilní farmakologické kastraci. Podány celkem tři serie s dobrou tolerancí, v průběhu léčby odezněla i reziduální neurologická symptomatologie. V současnosti trvá remise onemocnění, pacientka v plné psychické i fyzické kondici, pokračuje ve studiu na VŠ.

Závěr:

Paraneoplastické neuropsychiatrické syndromy mohou předcházet diagnóze maligního onemocnění často i v řádu měsíců. Anti-NMDAR PLE je nejčastěji spojena s teratomem vaječníku nebo varlete, vzácněji s malobuněčným karcinomem plic. Klíčem k úspěšné léčbě potenciálně letálního onemocnění je správná diagnóza.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016