GRAVIDITA PO ODLÉČENÉM KARCINOMU PRSU - SITUACE V ČR

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XV. Nádory prsu

Číslo abstraktu: XV/309

Autoři: MUDr. Markéta Palácová; MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

Incidence karcinomu prsu v mladších věkových skupinách narůstá, 10 % z celkového počtu nádorů prsu je diagnostikována do věku 40 let. Zvýšil se i medián věku prvorodiček celosvětově, v ČR - za posledních 20 let z 19 na 29 let. Stále častěji se budeme setkávat s mladými pacientkami, které si přejí graviditu. Dle dosavadních dat je přežití u mladších pacientek horší ve srovnání se staršími nemocnými ženami s karcinomem prsu. Díky časnější diagnostice nádorů a efektivní, cílené adjuvantní terapii se zvyšuje i počet mladších pacientek, které svou chorobu přežití a přejí si graviditu. Gravidita po terapii pro karcinom prsu je kontroverzní téma, především s ohledem na bezpečnost. Doposud přetrvávají názory, že vysoké hladiny estrogenových receptorů v průběhu gravidity zvyšují riziko rekurence a proto gravidita nebývá doporučována - především u pacientek se SR pozitivním karcinomem prsu. V roce 2011 byla publikována metaanalýza klinických retrospektivních studií, které se zabývaly prognózou gravidních pacientek s odléčeným karcinomem prsu. Celkem bylo zpracováno 1 244 žen, které porodily a data byla srovnávána s více jak 18 000 ženami s léčeným karcinomem prsu bez graviditu. Překvapivě ve skupině žen, které byly gravidní a porodily došlo k 41% redukci rizika úmrtí ve srovnání s kontrolní skupinou. Tento rozdíl byl zjištěn bez ohledu na typ studie, částečně u pa­cientek s negativními axilárními uzlinami. Při subanalýze žen gravidních a žen z kontrolní skupiny, které byly v kompletní remisi nebyl prokázán statisticky signifikantní rozdíl. Nebyl nalezen ani signifikantní rozdíl ve srovnání nádorů SR negativních a SR pozitivních. Tato metaanalýza potvrdila, že případná gravidita u pacientek, které byly dříve léčeny pro karcinom prsu, je bezpečná a neovlivňuje negativně jejich prognózu a přežití. K diskuzi zůstává skupina pa­cientek se SR pozitivním karcinomem prsu, kdy je v současné době prodlužována doba adjuvantní hormonoterapie a které mohou být z hlediska gravidity limitovány časem s ohledem na jejich věk. V současné době běží klinická studie, kde je adjuvantní HT podávána dva roky, poté je možno terapii přerušit z důvodů plánované gravidity a po porodu je možno se znovu k adjuvantní HT vrátit. Tento model lze využít i v běžné klinické praxi. Popis situace z několika českých onkologických pracovišť bude prezentován až na BOD.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016