HDR intersticiální aplikace u karcinomu prsu, příprava pacientky a asistence sestry a laboranta při výkonu

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Radioterapie

Téma: Nelékařská sekce: I.Blok Ozařovací techniky užívané v adjuvantní léčbě karcinomu prsu, v léčbě karcinomu vulvy a vaginy

Číslo abstraktu: 040

Autoři: V. Beňová; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA; O. Špatka; Martina Čaňová; A. Knéslová; H. Machařová; R. Nováková; N. Sobotková

Onkologická onemocnění zaujímají ve vyspělých zemích spolu s nemocemi kardiovaskulárního systému prvenství v úmrtnosti, přitom alespoň polovina z nich je prostředky současné medicíny vyléčitelná, z toho 40% pomocí radioterapie. Radioterapii rozdělujeme do dvou základních kategorii:
  1. Teleterapie-zdroj záření je v určité vzdálenosti od těla
  2. Brachyterapie-zdroj záření se nachází v těsné blízkosti nádoru nebo jeho lůžka.
Podle umístění zdroje záření v těle nemocného se brachyterapie dělí:
  1. Intrakavitární aplikace-zdroj záření je v tělních dutinách
  2. Intraluminální aplikace-zdroj je v trubici dutých orgánů
  3. Intersticiální aplikace-zdroj záření je přímo v tkáni nebo v lůžku tumoru.
  4. Technika muláže-zdroj je na povrchu těla

Výhoda HDR BRT spočívá v aplikaci vysoké dávky záření do lůžka tumoru s prudkým poklesem dávky do okolí, kdy se výrazným způsobem šetří okolní zdravé tkáně. Další výhodou je krátký ozařovací čas (řádově v minutách), možnost ambulantního podání a zajištění radiační ochrany zdravotnického personálu, neboť se pracuje pouze s neaktivními aplikátory.
Na našem pracovišti se HDR BRT provádí od roku 1996. Používáme automatický afterloadingový přístroj Gammamed s vysokým dávkovým příkonem, přičemž použitý zdroj záření je Iridium 192 s poločasem rozpadu 74 dnů.Při každé aplikaci je nutná úzká spolupráce lékaře, fyzika, zdravotní sestry a radiologického asistenta.
Ve svém sdělení bych se chtěla podrobněji zabývat intersticiálním ozářením mammy. Ta je ve většině případů doplněna teleterapií. Nejčastější indikací této jednorázové aplikace je zvýšení lokální dávky na oblast lůžka tumoru po parciálních chirurgických výkonech. Výkon se provádí v lokální nebo celkové anestezii. Indikací k CA je jednak vysoký krevní tlak, velký ozařovaný objem pacientek s velkými prsy, nebo alergie na Mesocain. Jde o invazivní léčebnou metodu, která se provádí za aseptických podmínek. Aplikace tedy začíná přípravou sterilního stolku s nástroji, sterilních pláštů, rukavic a dezinfekcí rukou personálu. Ozařované pole se vydesinfikuje 1% Mesocainem. Pokud je zákrok prováděn v CA, je mammární můstek nasazen po uspání pacientky. Můstek neboli template se skládá z nosní konstrukce a dvou plexisklových destiček s otvory, jimiž jsou zaváděny kovové jehly, kterých může být až 18 v 1 až 4 řadách. Tímto je zajištěna správná geometrie aplikace a homogenní rozložení dávky v cílovém objemu. Jehly jsou zafixovány fixačními šrouby. K lokalizaci lůžka tumoru používáme kovové klipy, které jsou aplikovány předoperačně. Fyzikem je vytvořen podle požadavku lékaře ozařovací plán pomocí počítačového programu Gammadot. Dávka je 10 Gy na referenční isodoze, 1/2 cm pod kůži. Po provedeném výpočtu napojí laborant jehly pomocí přenosových trubic na Gammamed. Ozáření je zahájeno uzavřením dveří ozařovny a spuštěním počítačového programu. Komunikace je zajištěna pomocí audiovizuálního programu Interkom. Po skončení aplikace je pacientka odpojena od přístroje, lékař odstraní můstek, jehly. Možné krvácení zastavujeme kompresivním obvazem, Gelasponem.Traumacelem. Následuje sterilní krytí a poučení pacientky.

Závěrem bych chtěla říci, že se jedná o léčebné výkony, které znamenají pro nemocné také psychickou zátěž, proto lékař seznámí pacientku s povahou zákroku před jeho provedením. Je to však SZP, který je s pacientkou během přípravy a vlastní aplikace v úzkém kontaktu. Jeho psychologický přístup může velmi přispět k uklidnění a rozptýlení jejích obav ze zákroku. To je dalším důležitým úkolem asistující sestry a radiologického asistenta.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006