HE4 – PREDIKTIVNÍ FAKTOR PRO ENDOMETRIÁLNÍ KARCINOM DĚLOHY?

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XXII. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: XXII/ 35

Autoři: MUDr. Petr Novák; MUDr. Monika Náležinská; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.; MUDr. Richard Feranec; MUDr. Michaela Súkeniková

Východiska:

 Účelem pilotní studie bylo posouzení vzájemné korelace mezi sérovými hladinami CA 125 a HE4 a hloubkou myometrální invaze (stadium IA – hloubka myometrální infiltrace menší než polovina stěny myometria vs. stadium IB – hloubka invaze od poloviny a více stěny myometria) u pacientek s endometriálním karcinomem děložního těla. Standardním výkonem u pacientek s endometriálním karcinomem je odstranění dělohy a adnex. Hloubka myometrální invaze indikuje možné navýšení radikality plánovaného výkonu ve smyslu provedení pánevní a paraaortální lymfadnektomie, pokud je invaze myometria ≥ polovina svalové stěny dělohy, tj. stadium IB a vyšší.

Soubor pacientů a metody:

 Prospektivní observační studie u žen s histologicky verifi kovaným endometriálním karcinomem děložního těla. Verifikace byla provedena na základě hysteroskopie nebo separované abraze. Předoperační sérové hladiny CA 125 a HE4 byly stanoveny za použití chemiluminiscenční imunoanalýzy na mikročásticích (Abott Architect). Soubor pacientek tvořilo 40 postmenopauzálních žen průměrného věku 66 let. Pacientky následně podstoupily chirurgický výkon (abdominální hysterektomie, bilaterální adnexektomie a dle peroperačního histologického kryovyšetření event. pánevní a paraaortální lymfadenektomie). Získané histologické preparáty byly vyhodnoceny patologem. Na základě histologického vyšetření se stanovila pooperační TNM klasifikace.

Výsledky:

Korelace mezi sérovými hladinami CA 125 a hloubkou invaze nebyla prokázána. Naopak byla prokázána statisticky významná korelace (p ≤ 0,001) mezi hloubkou invaze a sérovými hladinami HE4. Sérové hladiny HE4 ≥ 80 pmol/ L prokázaly senzitivitu 84,6 % a specificitu 77,8 % v rozlišení mezi stadiem IA proti stadiu IB a vyššímu.

Závěr:

 Pilotní studie prokázala možnou korelaci mezi sérovými hladinami HE4 a hloubkou myometrální invaze. HE4 se jeví jako přínosný biomarker v rámci předoperačního stagingu endometriálního karcinomu děložního těla, který napomáhá rozdělení žen s endometriálním karcinomem do skupiny nízkého a vysokého rizika. HE4 tedy může být důležitým prediktivním faktorem, který ovlivní plánování operačního zákroku (laparoskopický, nebo abdominální přístup) a současně predikuje možné postižení lymfatických uzlin.

Tato práce byla podporována: RECAMO CZ.1.05/ 2.1.00/ 03.0101. Grant: GAČR – P 407/ 12/ 0607.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015