Hemangiosarkom po radioterapii pro karcinom prsu - kazuistika.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: XXVII. Kazuistiky

Číslo abstraktu: 231p

Autoři: MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.

Angiosarkom prsu je velice vzácné onemocnění. Vyskytuje se asi v 0.05% všech primárních nádorů prsu. Angiosarkomy jsou rozděleny na 2 histologické typy - lymfatický a vaskulární typ, lymfatické jsou častější.

Lokální recidivy jsou asi ve 1/4 případů, metastázy do plic, jater, kůže a skeletu se objevují u více než 1/2 pacientů.

Medián do vzniku recidivy či mestastázy je 2,8 roku, medián přežití je 5,7 roku.

Uvádíme kazuistiku 57 leté ženy, která v 4/00 podstoupila levostrannou parciální mastektomii s exenterací axily pro 15 mm středně diferencovaný invazivní duktální karcinom s intraduktálním šířením a angioinvazí. Tumor byl umístěn v horním zevním kvadrantu prsu. Ze 7 uzlin bylo 6 pozitivních, zastiženo bylo i prorůstání do okolní tukové tkáně. Nádor byl hormonálně dependentní s nízkou proliferační aktivitou bez exprese onkoproteinu p53. Prognosa nádoru byla hodnocena patologem jako dobrá.

Následovala radioterapie levého prsu, chemoterapie AC Taxol a podávání Tamoxifenu.

11/08 se objevilo asi 8 mm tmavé ložisko na rozhraní dolních kvadtrantů levého prsu. Dermatolog indikoval excisi pro podezření na hemangiom. V oblasti vnitřních kvadrantů prsu se rychle objevila i další ložiska připomínající herpetiformní rozsev. Histologicky ze 2 ložisek prokázán hemangiosarkom. Byla indikována mastektomie - histologie pak potvrdila multicentrický středně diferencovaný hemangiosarkom - nádory do 3 mm, nedosahují okraje resekátu.

Nadále léčena Aromasinem.

Případ je dokumentován makroskopickými fotografiemi a histologickým vyšetřením.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009