Hematologická vyšetření u onkologicky nemocných

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 090

Autoři: Doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.; MUDr. Jana Kleinová

Sledování hematologických parametrů u onkologicky nemocných patří s ohledem nejenom k základní diagnóze, ale i ve vztahu k typu zvolené terapie či jejich kombinací (chemoterapie, radioterapie, chirurgický výkon) k významným vyšetřením. Ve středu zájmu je zejména sledování leukocytů a jejich pokles z důvodů zvýšeného rizika vzniku infekčních komplikací -jako leukocytopenie se označují hodnoty leukocytů < 4. 109/L, trombocytopenie (< 160. 109/1) z důvodů krvácivých komplikací a anemie (hemoglobin < 100 g/l).

Příčinami sníženého počtu leukocytů mohou být především různé typy cytostatické léčby, přičemž nejsou vzáností neutropenie polékové (po antibioticích, sulfonamidech, po perorálních antidiabeticích, analgeticích, antihypertenzívech, antidepresivech). Závažné jsou formy, které jsou spojené s bakteriálními komplikacemi, třesavkou, horečkou.

Trombocytopenie může být ať už z příčin postižení kostní dřeně (polékové) či v důsledku infiltrace kostní dřeně patologickými ději (leukemie, myeloma, carcinom). Do této skupiny se řadí také trombocytopenie z důvodů deficitů B12 a kyseliny listové. Za sníženým počtem trombocytů stojí v řadě případů virové infekce (Epstein - Barr virus) bakteriální infekce (především způsobené gram-negativními bakteriemi) i jaterní onemocnění, hypersplenismus i diseminovaná intravaskulární koagulopatie. Trombocytopenie je charakterizována především různými formami krvácení - od petechiálního do kůže, tvorbou modřin, krvácením do sliznic (zejména krvácení z nosu, dásní), meno- i metroragiemi. Nejzávažnější komplikací je pak krvácení nitrolební. Záludnost trombocytopenií je dána jejich nenápadným a tichým rozvojem s převahou kožních projevů.

Anémie onkologicky nemocných jsou polyfaktoriální. Charakterizuje je zkrácená průměrná délka stáří erytrocytu (přesnou příčinu neznáme, dokonce i po krevní transfuzi erytrocytu zdravých jedinců se v těle onkologicky nemocného životnost těchto erytrocytu zkracuje) a porušený metabolismus železa. Zatímco koncentrace železa je v séru mírně snížená, sérový feritin naopak jako marker zásob železa může být zvýšený, při současně snížené celkové vazebné kapacitě pro železo. Jinak řečeno, železa je v nabídce dost, nelze jej ale využít pro erytropoézu. Poruchy výživy tento stav ještě prohlubuje. Substituce erytropoetinu je u onkologicky nemocných velmi diskutovanou otázkou, jsou práce předpokládající jeho nižší produkci, jsou ale i práce, které popisují sníženou citlivost kostní dřeně na erytropetin, přičemž současné působení obou faktorů se nevylučuje.

U onkologicky nemocných bylo v období let 2006 - 2008 celkově provedeno 145 436 analýz krevních vzorků.

Leukopenie byla zjištěna u 15 487 (10,6%) vyšetření, z toho neutropenie 12 050 (8,3%), trombocytopenie u 15 198 (10,5%) vyšetření, anemie u 16 902 (11,6%).
Diferenciální diagnostika typu anemie (současné stanovení koncentrace železa, celkové vazebné kapacity, koncentrace vitaminu B12, koncentrace kyseliny listové) byla provedena u 0,4% vyšetření (u necelých 4% diagnostikovaných anemií).

Významný je především nález anemií a nepoměr mezi diagnostikovanou anemií a jejího dalšího diferenciálně diagnostického postupu. Jsme si vědomi skutečnosti, že řada diagnostikovaných anemií mohla jít na vrub opakovaných vyšetření jednoho a téhož nemocného, přesto zjištěné celkové počty kompletních difernciálně-diagnostických vyšetření jsou velmi nízké.

Potvrzuje se tak skutečnost, že onkologicky nemocný s výskytem anémie není v centru pozornosti. Řada komplikací, které se vprůběhu komplexní onkologické léčby vyskytuje, může být potencována právě přítomností a projevy anemie. Je dobré na tyto souvislosti při diferenciálně diagnostických rozvahách u konkrétního nemocného pamatovat.


Literatura:

  1. Friedmann B.: Hematologie v praxi. Praha, Galén 1994, 368 s.
  2. Haslett Ch., Chilver E. R., Boon N. A., Colledge N. R.: Principles and practice of medicine. Edinburgh, Churchil Livingstone 2002, 1274 s.
  3. Hunter R. J. Et al.: Docing chemotherapy in obese patients: Actuala versus assigned body surface area (BSA). Cancer Treatment Reviews 2009; 35: 69-78.
  4. Lacy Ch. F. et al: Drug Information Handbook. Hudson, Lexi-Comp 2003, 2029 s.
  5. Lloyd-Wiliams M., Shiels Ch., Taylor E, Dennis M.: Depression - An independent predictor of early death in patients with advanced cancer. Journal of AffectiveDisorders; 2009; 113: 127-132.
  6. Mesko D. et al.: Differential Diagnosis by Laboratory Medicine, Berlin, Springer 2002, 1098 s.
  7. Puglisi E et al.: Effct of age on heamoglobin levels and quality of life following treatment with epoetin alfa in cancer patients. Critical Reviews in Oncology/Hematology 2009; 69: 175-182.
  8. Thomas L.: Labor und Diagnose. Frankfurt/Main, TH-Books 2008, 2016 s.
  9. Trivanovic D., Petkovic M., Stimac D.: New prognostic index to predict survival in patients with cancer of unkknown primary site with unfavourable prognosis. Clinical Oncology 2009; 21: 43-48.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009