Hevylite reagents - imunohistochemická studie

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Posterová sekcia

Číslo abstraktu: p02

Autoři: MUDr. Pavla Látalová; MUDr. Tomáš Pika; MUDr. Patrik Flodr

Úvod: Hevy/light chain reagents jsou pri­mární protilátky, které se váží současně na těžký a lehký řetězec imunoglobulinu. Oproti standard­nímu samostatnému imunohistochemickému stanovení lehkých nebo těžkých řetězců může tato metoda přinést zvýšení senzitivity při vy­šetřování plazmocytoidní nádorové populace.

Materiál a metody: Pilotní studie zahrnovala sedm pacientů s histologickou diagnózou plazmocytární myelom (dva pacienti IgG lambda, jeden IgG kappa a jeden IgA kappa) a lymfoplazmocytární lymfom (LPL; dva pacienti IgM kappa a jeden IgM lambda). Imunohistochemická analýza byla provedena na řezech z parafinových tkáňových bločků standardně odvápněných trepanobioptických vzorků a u jednoho pacienta s LPL také na vzorku lymfatické uzliny. Panel imunohistochemického vyšetření zahrnoval primární protilátky anti-CD138, anti-kappa, anti-lambda, anti-CD79a, anti-IgM, anti-IgG, anti-IgA a duální protilátky proti těžkému/lehkému řetezci (IgGkappa, IgGlambda, IgMkappa, IgMlambda, IgA kappa). Kombinace du­ální protilátky proti těžkému/lehkému řetězci byla vybrána pro konkrétní vzorky podle dříve diagnos­tikovaného typu produkovaného lehkého řetězce.

Výsledky: CD138+ buňky byly ve vzorcích zastoupeny v rozmezí 30 - 90 %. V polovině případů jsme pozorovali pozitivitu všech tří du­álních protilátek, ve zbývajících čtyřech vzorcích byly pozitivní dvě duální protilátky (IgMkappa nebo IgMlambda, IgGkappa nebo IgGlambda). Při vyšetření protilátkami proti samostatným těž­kým řetězcům byly ve všech vzorcích detekovány nádorové buňky s pozitivitou IgG, IgA pozitivita se vyskytovala pouze u případu IgA myelomu a IgM pozitivní buňky byly zjištěny pouze u lymfoplazmocytárního lymfomu.

Diskuze a závěr: V pilotní studii o používání duálních hevy/light chain primárních protilátek jsme zjistili vysoké zastoupení falešně pozitivních výsledků. Vzorky od pacientů s IgG myelomem byly pozitivní také v reakci s duální protilátkou s těžkým řetězcem IgM a IgA, ačkoliv samostat­né stanovení anti-IgM a anti-IgA bylo negativní. Současnou pozitivitu IgM/lehký řetězec a IgG/lehký řetězec u vyšetřených LPL nelze spolehlivě hod­notit, neboť v těchto neoplastických buňkách je exprese obou těžkých řetězců popisovaná. Jeden trepanobioptický vzorek s LPL však byl pozitivní také s anti-IgAlambda, přičemž vyšetření anti-IgA bylo negativní. Z našich výsledků vyplývá, že pou­žití hevy/light chain protilátek u vzorků kostní dře­ně je značně limitováno s předpokladem neduální „single” vazby jedné součásti duální protilátky. Předpokládáme i možný vliv preanalytické fáze zpracování vzorků při procesu odvápnění treapanobioptických tkání. Tyto hypotézy je nutno ověřit v pokračování studie.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016