Histologické hodnocení astmatu a chronické obstrukční plicní choroby v plicních biopsiích: morfologické rozdíly a podobnosti obou onemocnění

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Moderní patologie pro pneumologii

Číslo abstraktu: 39

Autoři: as. MUDr. Barbora Krajsová; MUDr. Tomáš Tichý

Astma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) jsou chronická zánětlivá plicní onemocnění, která ve svém důsledku vedou k obstrukci a strukturálním změnám dolních dýchacích cest, v případě CHOPN i ke strukturálním změnám plicního parenchymu. Zatímco u astmatu je obstrukce dýchacích cest typicky intermitentní a reverzibilní, u CHOPN obstrukce přetrvává a má většinou progresivní charakter. Tyto funkční odlišnosti jsou spojeny s rozdíly ve složení zánětlivého infiltrátu, v odlišné produkci zánětlivých mediátorů a ve výsledku i v rozdílných morfologických změnách. Zatímco u astmatu jsou předpokladem dominující CD4+ T-lymfocyty, eozinofily a mastocyty, u CHOPN by měly kvantitativně převažovat CD8+ T-lymfocyty a makrofágy. Morfologické změny nalézáme u pacientů s astmatem především ve velkých a středních bronších, jde o zesílení retikulární bazální membrány, mechanické poškození a odlučování epitelové výstelky dýchacích cest a hypertrofii hladké svaloviny. Za typické morfologické znaky CHOPN jsou považovány zejména dlaždicobuněčná metaplazie a fibróza ve stěně dýchacích cest. Hypertrofie hladké svaloviny u CHOPN je přítomna v dýchacích cestách malého kalibru. Destrukci alveolárních sept rovněž nacházíme pouze u CHOPN.

Přestože jsou astma a CHOPN považovány za dvě heterogenní skupiny onemocnění, existuje řada pacientů, a to zvláště ve starším věku, u kterých se klinicky a funkčně projevují znaky obou onemocnění (tzv. astma-COPD overlap syndrome). Rovněž v histologickém obraze se poměrně často setkáváme s morfologickými projevy obou jednotek. V našem sdělení uvádíme a na příkladech dokumentujeme typické i překryvné obrazy obou onemocnění. Vzájemné porovnávání klinických i morfologických nálezů u jednotlivých pacientů by mělo přispět k preciznější definici bronchiální obstrukce a individualizaci terapie.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014