HISTORIE MELANOMU V ONKOLOGICKÉM ÚSTAVU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: XVI. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: XVI/351

Autoři: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Melanom, jeden z nejzávažnějších, ale také nejzajímavějších lidských nádorů, pro své mnohdy podivné biologické chování budil již dlouho zájem jak experimentálních, tak klinických pracovníků. Dlouhodobé klidové stadium, jindy rychlý rozsev do všech orgánů, někdy spontánní regrese. Melanom je jedním z prvních nádorů, u něhož byly prokázány účinky imunoterapie. V roce 1962 vznikla v tehdejším Onkologickém ústavu (OÚ) iniciativou dr. Pirochtové, konziliárního dermatologa, komise pro diagnostiku a léčbu melanomu, ve které byli dermatolog, radioterapeut, plastický chirurg, patolog a klinický onkolog. Hlavním cílem komise bylo zavést jednotnou komplexní terapii dle nejnovějších poznatků. Byl vypracován léčebný protokol a v roce 1964 uveden v život. Nemocní, kteří prošli komisí a byli v OÚ léčeni, byli registrováni a dále sledováni. Významným cílem byla snaha koncentrovat pacienty s melanomem v OÚ. To se díky četným návštěvám s edukačním záměrem v regionálních nemocnicích podařilo, takže v roce 1990 bylo 92 % všech melanomů v Jihomoravském kraji léčeno a registrováno ve VUKEO. Vedle registrace byly zahájeny klinické studie nových diagnostických a léčebných postupů. Významné byly studie indolových melanogenů prováděné ve spolupráci s II chemií UK v Praze (dr. Šopková, doc. Matouš a prof. Duchoň), studium protinádorové buněčné imunity (skupina dr. Kovaříka), studium cytologie - cirkulující nádorové buňky, diagnostická cytologie, intratumorální aplikace NM (prof. Švejda), kryoterapie, lymfografie, řada studií fáze I a II nových cytostatik, methyl-CCNU, prokarbazin, cisplatina a další. Zásadní význam mělo pozvání prof. Veronesiho ke spolupráci do WHO Melanoma Programme. Skupina sdružovala odborníky z 32 ústavů z celého světa, cílem bylo získat co největší počet informací z oblastí patologie, kliniky a terapie melanomu, sjednotit patologické hodnocení a názvosloví a formou klinických kontrolovaných studií hledat nejvhodnější léčbu pro jednotlivá stadia a lokalizace melanomu. V letech 1987-1990 jsme se aktivně účastnili v 17 studiích publikovaných v NEJM, Cancer, Tumori a dalších časopisech. Dnes se hledí s nadějí na přínos imunoterapie, ale již v roce 1982 jsme studovali účinek BCG, IL-2 a IFN v léčbě pokročilého melanomu. Melanomová skupina WHO se setkávala jednou ročně na pracovních schůzích, kdy byly vyhodnocovány dosažené výsledky a plánovány další studie. Dvakrát se skupina sešla i ve VUKEO. Práce melanomové skupiny hrála významnou roli při vývoji Onkologického ústavu na Výzkumný ústav.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016