HLADINA METALOTHIONEINU U PACIENTŮ SE ZHOUBNÝMI NÁDORY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 283

Autoři: Mgr. Monika Kremplová; Mgr. Dana Fialová; Kateřina Tmejová; MUDr. Jarmila Kruseová; Ing. David Hynek, Ph.D.; doc.RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.; prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Východiska:

Metalothionein (MT) je nízkomolekulární protein, jehož vyšší hladina byla pozorována u proliferujících a nádorových buněk mnoha onkologic­kých onemocnění. Přestože jednoznačnost při použití MT jako rakovinového markeru není kvůli interpretaci příliš vysoká, je zřejmé, že koncentrace MT je zá­vislá na stupni diferenciace nádoru, stadiu onemocnění i jiných charakteristikách tumorových buněk.

Materiál a metody:

Pro tuto studii byl vybrán soubor 20 onkologických pacientů z Oddělení dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol (sbíraných v roce 2012). Věk pacientů se pohyboval v rozmezí od 1 měsíce do 19 let. Pro stanovení MT v krevním séru pacientů byla použita elektrochemická metoda diferenční pulzní voltametrie s tříelektrodovým zapoje­ním. Jako elektrolyt byl použit Brdičkův roztok (1M NH4Cl + NH3, 1mM [Co(NH3)6]Cl3).

Výsledky:

Hladiny MT byly porovnávány mezi pěti skupinami pacientů rozdělených podle typu nádoru: L Hodgkinův lymfom (4), nefroblastom (4), osteosarkom (4), Ewingův sarkom (4), a neuroblastom (4). Hodnoty metalothioneinu se u pacientů pohybovaly v rozmezí 1,89-4,12 uM, tyto hodnoty potvrzují předpoklady, že vyšší koncentrace MT jsou zaznamenány u proliferujících a ná­dorových buněk (koncentrace MT u zdravých osob se uvádí do 1 uM). Nejvyšší koncentrace MT byly zjištěny u skupiny pacientů trpících Ewingovým sarkomem a Hodgkinovým lymfomem.

Závěr:

Tato studie poukazuje na důležitou roli metalothioneinu jako markeru proliferace u nádorových onemocnění. Získané vý­sledky potvrzují zvýšenou hladinu MT v séru osob s nádorovým onemocněním a zároveň poukazuje na možnost elektrochemického stanovení tohoto proteinu.

Práce byla finančně podpořena projektem Liga proti rakovině Praha a CEITEC CZ.1.05/1.1.00/02.0068.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013