HLADINA NÁDOROVÉHO MARKERU HE4 JE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNA FUNKCÍ LEDVIN. ALGORITMUS HE4REN: ADJUSTACE HE4 NA ODHAD GLOMERULÁRNÍ FILTRACE EGFREPI

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: V. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: V/371

Autoři: Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.; RNDr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.; Mgr. Kristýna Greplová; Doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Overexprese HE4 (Human epididymis protein 4 - HE4) byla popsána u karcinomu vaječníku a v menší míře u karcinomu endometria, karcinomu plic a nepravidelně se objevuje i u jiných nádorů. V současné době je nejvíce využívanou klinickou aplikací stanovení sérové hladiny HE4: 1) diferenciální diagnostika nálezu v oblasti malé pánve, kde se zpravidla využívá kombinovaná informace s markerem CA125; 2) monitoring léčby a návratu choroby ovariálního karcinomu, opět v kombinaci s CA125; 3) nově vstupuje marker HE4 do oblasti sledování pacientek s karcinomem endometria a 4) jako prognostický faktor u plicního adenokarcinomu. V současné době neexistuje napříč pracovišti konsenzus o používaných hladinách cut-off ve vztahu k uvedeným diagnostickým aplikacím. Ve vztahu k diferencialní diagnostice ovariálního karcinomu se nejčastěji používají rozhodovací hladiny 50-150 pmol/l. Tento velký rozptyl je dán částečně věkovou závislostí sérových hladin HE4, což se v klinické praxi zpravidla řeší specifickou hladinou cut-off pro premenopauzální a postmenopauzální ženy. Nicméně dalším velmi významným faktorem zvyšujícím sérovou hladinu HE4 je snížená funkce ledvin. Naše výsledky ukazují, že sérové hladiny HE4 jsou zvýšeny u jedinců bez maligního onemocnění při poklesu eGFRepi (odhad glomerulární filtrace vypočtený z aktuální hladiny kreatininu v séru/plazmě) již pod 1,5 ml/s. Na základě analýzy dat jsme připravili algoritmus HE4ren výpočtu sérové hladiny HE4 korigované na sníženou funkci ledvin. Parametry, které vstupují do kalkulace, jsou měřené HE4 a kreatinin a dále pro výpočet eGFR pohlaví a věk. Doporučujeme posuzovat hladiny HE4 vždy s ohledem na funci ledvin. Adjustace HE4 na renální funkce v podobě algorimu HE4ren poskytuje odhad skutečné produkce HE4 maligní tkání i u jedinců se sníženou glomerulární filtrací. Tento postup je relevantní především s ohledem na sledování pacientek léčených pro ovariální karcinom nefrotoxickou chemoterapií platinovými deriváty.

Podpořeno BBMRI, projektem LM2015089.

Datum přednesení příspěvku: 27. 4. 2016