Hladiny proteinů STAT 1 a SOCS 3 po indukci interferony v buňkách maligního melanomu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 243 (p256)

Autoři: PharmDr. Lenka Adámková - Humpolíková, Ph.D.; RNDr. Vladimír Boudný, CSc.; RNDr. Kamila Součková, Ph.D.; RNDr. Ludmila Lauerová, CSc.; Renata Sekaninová; Alena Hošková; Helena Poláková; Prof. RNDr. a PharmDr. Jan Kovařík, DrSc.

Signální dráha JAK/STAT (Janusovy tyrozinproteinkinázy/ přenašeče signálu a aktivátory transkripce – signal transducers and activators of transcription) je jednou z klíčových signálních kaskád, které zprostředkovávají přenos signálů indukovaných extracelulárními ligandy (např. cytokiny a růstové faktory) z buněčného povrchu do jádra. Odpovědí na externí stimulaci je modulace na ligandech závislých genetických programů, které hrají důležitou roli v základních fyziologických procesech jako jsou například diferenciace, proliferace, apoptóza a angiogeneze. Analýza signální dráhy JAK/STAT provedená u širokého spektra primárních nádorů a stabilizovaných buněčných linií odvozených z těchto nádorů naznačuje, že tato dráha může být u maligních buněk často narušena a to na mnoha úrovních. Také již bylo zjištěno, že abnormální signalizace zprostředkovaná JAK/STAT dráhou může ovlivnit vnímavost nádorové buňky na imunoterapeutickou léčbu. Velká pozornost je rovněž věnována negativním regulátorům signální dráhy JAK/STAT. Asi největší a nejdůležitější skupinou inhibitorů jsou supresory cytokinové signalizace (Suppressors of cytokine signalig, SOCS), dalšími negativními regulátory jsou fosfatázy (Protein Tyrosine Phosphatases, PTP) a proteinové inhibitory aktivovaných STATů (Protein Inhibitors of Activated STATs, PIAS). ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007