Hodnocení bezpečnosti biologické léčby u metastatického kolorektálního karcinomu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Číslo abstraktu: 011

Autoři: MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; MUDr. Martin Foldyna; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA; Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA; MUDr. Jiří Bartoš, MBA; MUDr. Milan Lysý; MUDr. Milan Kohoutek; MUDr. Václav Janovský; MUDr. Lubomír Slavíček; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Biologická terapie v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (MCC) je používána v kombinaci s chemoterapií od roku 2006. Doba přežití a doba do progrese se výrazně prodloužila. Hodnocení toxicity biologické terapie je cílem sdělení. Data byla získána z registru léčiv, ve kterém jsou zařazeni pacienti od roku 2006, léčení pro MMC.

K léčbě MCC kolorektálního karcinomu se používá bevacizumab - blokátor VEGF (Avastin) a blokátor EGFR cetuximab (Erbitux) a panitumab (Vectibix).

Celkem bylo bylo k 1.1.2010 hodnoceno 407 pacientů léčených cetuximabem a 1793 léčených bevacizumabem.


Charakteristika souboru. Pacienti léčeni cetuximabem.

Cetuximab byl nejčastěji podáván ve 3. linii léčby - celkem 221 pacientů, ve 2.linii 106 pacientů v 1. linii léčby 15 pacientů, v další linii 65 pacientů. Bylo léčeno 146 žen a 261 mužů. Medián věku 60 let (20-84).

Chemoterapeutické režimy: monoterapie ininotekanem (271), FOLFIRI (72), SALTZ-IFL (12), de Gramont (9), FOLFOX 4 (7), XELIRI (6), Xeloda (5), jiná chemoterapie (18), monoterapie erbituxem (49). Nežádoucí účinky se vyskytly u 25,3% pacientů (103), léčba bez nežádoucích účinků byla v 74,7% (304). Nejčastější toxicita byla kožní toxicita a to u 12,0%, alergická reakce u 11,3% pacientů. Další typy nežádoucích účinků: průjem 1,7%, febrilní neutropenie 1,8%, nausea, zvracení 0,5%, ragády 1,0%. Další nežádoucí účinky (křeče, pneumonie, dušnost, pálení očí) 2,5%. Nežádoucí účinky vedoucí k ohrožení života: Alergická reakce při aplikaci infuze v 16 případech, febrilní neutropenie ve 2 případech a pneumonie v 1 případě. Nežádoucí účinky vedoucí k hospitalizaci: alergická reakce při aplikaci infuze Erbituxu ve 14 případech, průjem ve 2 případech, febrilní neutropenie ve 2 případech, leukopenie 1 případ, pneumonie 1 případ a hypomagnesemie v 1 případě.

Žádná nežádoucí příhoda nevedla ke smrti pacienta. Nízké procento kožní toxicity u sledovaného souboru oproti udávané kožní toxicitě ve výsledcích klinických studií III. fáze je dáno nepřesností záznamů v registru.

Ukončení léčby pro toxicitu cetuximabu bylo v 7,1% (23), ukončení léčby pro nežádoucí účinky chemoterapie bylo ve 4,3%(14).


Pacienti léčení bevacizumabem-charakteristika souboru.

Celkem 1793 pacientů. Mužů 1138 a 655 žen. Věkový medián 60 let (20-83).

Bevacizumab podávaný v 1. linii léčby 1552 pacientů (86,6%), 2. linie léčby 170 pacientů (9,5%), 3. linie léčby 51 pacientů (2,8%) a další linie 20 pacientů (1,1%).

Chemoterapeutické režimy - 90% kombinovaná terapie - chemoterapie + bevacizumab, 10% monoterapie s bevacizumabem. Nejčastější chemoterapeutické režimy: FOLFOX 4, XELOX, FOLFIRI, XELIRI, Xeloda, De Gramont.

Celkem k 1.1.2010 absolvovalo terapii bez nežádoucích účinků 1534 pacientů (85,6%), u 259 pacientů (14,4%) byl výskyt nežádoucích účinků.

Nejčastější nežádoucí účinky: hypertenze (3,8%), tromboembolie (2,9%), proteinurie (1,7%), průjem (1,4%), zvracení (1,3%), krvácení (1,2%), perforace GIT(0,2%), trombocytopenie (0,9%), leukopenie (0,8%), anemie (0,3%).

Celkem se toxicita grade 3, 4, 5 objevila u 94 pacientů. K úmrtí došlo ve 3 případech (tromboembolie), ohrožení života 22 případů (tromboembolie, hypertenze, průjem, zvracení, krvácení, trombocytopenie, perforace GIT), hospitalizace byla nutná u 32 pacientů (hypertenze, tromboembolie, průjem, zvracení, krvácení, anemie, trombocytopenie, perforace GIT). Pro nežádoucí účinky bevacizumabu bylo nutno ukončit léčbu u 73 pacientů, pro nežádoucí účinky chemoterapie byla léčba ukončena u 36 pacientů.


Závěr

Toxicita bevacizumabu vedla k ukončení terapie u 73 pacientů, ve 3 případech došlo k úmrtí pacienta (tromboembolie), kdy souvislost s léčbou bevacizumabem je možná, celkem bylo léčeno 1793 pacientů. Toxicita cetuximabu vedla k ukončení terapie u 23 pacientů. Celkem bylo odléčeno 407 pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010