Hodnocení indikátorů kvality poskytování paliativní onkologické péče.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: 21. Podpůrná a paliativní péče

Číslo abstraktu: 187

Autoři: prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.; Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; Mgr. Dagmar Švecová; Mgr. Michaela Šimková; RNDr. Mgr. Alena Tichá, Ph.D.; PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.; MUDr. Jana Hrubešová; RNDr. Dalibor Milka; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

   Léčba onkologických nemocných zaznamenává výrazný pokrok, a to nejen v používání nových léků a léčebných postupů, ale také v organizaci a vzájemném propojení jednotlivých modalit onkologické léčby. Druhou stránkou mince je ale skutečnost, že v současné době přibývá „drahých“ onkologických pacientů především v paliativní onkologické léčbě. Zásadní otázkou je, jak organizovat paliativní onkologickou léčbu tak, aby byla dostupná, dostatečně účinná a přiměřeně drahá “benefit cost”. Hlavní metodou hodnocení kvality onkologické péče je analýza indikátorů kvality poskytované zdravotní péče, a to ve smyslu dostupnosti zdravotní péče v regionu (spádové oblasti KOC), hodnocení kvality života (QvL), časového indikátoru zahájení a ukončení paliativní onkologické péče (indikační kriteria), ekonomických ukazatelů “benefit cost” a hodnocení úrovně spokojenosti nemocných s poskytovanou zdravotní péči. Předložená studie hodnotí indikátory kvality poskytované paliativní onkologické péče u 437 nemocných léčených v ambulanci paliativní onkologické péče APOP. Hlavním cílem bylo stanovit prediktivní a prognostickou hodnotu jednotlivých indikátorů se zaměřením na využití výsledků analýzy pro zlepšení poskytování zdravotní péče. Z výsledků je patrné, že dostupnost paliativní onkologické péče má přímý vztah ke QvL a spokojenosti pacientů s poskytovanou péči. Překvapením ale bylo, že právě indikační kriteria, jejich správné nastavení a dodržování mají rozhodující prediktivní význam. Oproti tomu např. QvL a další mají spíše prognostický význam a dotváří celkový pohled na charakter a průběh nádorového onemocnění. Na základě těchto výsledku byl rozšířen program poskytování paliativní onkologické péče o nově formované APOP v rámci spádových Oblastních nemocnic Královéhradeckého kraje. Předložené výsledky dokladují možnosti regulace “benefit cost” poskytované zdravotní péče. Navržené postupy umožní další optimalizaci poskytování zdravotní péče u onkologických nemocných a připraví podklady pro jednání o poskytované zdravotní péči se zdravotními pojišťovnami (ZP).

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2012