HODNOCENÍ KVALITY MEZOREKTÁLNÍ EXCIZE PATOLOGEM JAKO NÁSTROJ ZLEPŠOVÁNÍ CHIRURGICKÉ PÉČE O NEMOCNÉ S KARCINOMEM REKTA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 098

Autoři: prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Eva Hovorková; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.; MUDr. Július Örhalmi; prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

Východiska:

Úspěšnost onkologické terapie karcinomu rekta závisí na řadě faktorů, klíčovou roli hraje správně indikovaný a radikálně provedený chirur­gický zákrok. Stejně jako v jiných oblastech medicíny i zde platí, že se stoupajícím počtem výkonů roste úspěšnost léčby na daném pracovišti. Pro zlepšo­vání operatéra hraje zásadní roli zpětná vazba ze strany patologa. Objektivní hodnocení kvality resekátu je však obtížné a není na většině pracovišť stan­dardně prováděno.

Cíl:

Kolorektální multidisciplinární tým FN Hradec Králové, ve kterém spolupracují vedle chirurgů, onkologů a dalších specialistů také patologové, se zaměřil na zavedení objektivního hodnocení kvality resekátů karcinomu rekta technikou totální mezorektální excize. Toto hodnocení je prováděno jak samotným chirurgem, tak následně objektivizováno patologem pomocí standardního hodnocení předem definovaných parametrů (kva­lita povrchu resekátu/celistvost mezorektálního tuku, vzdálenost nádoru od proximálního, distálního a zejména pak cirkumferentního okraje). Byl vypra­cován protokol, podle kterého jsou všechny relevantní parametry vyšetřeny a makroskopicky fotodokumentovány standardizovanou formou.

Závěr:

Prezentace nálezů dokumentujících kvalitu mezorektální excize v rámci multidisciplinárního týmu představuje jak nesmírně cennou zpětnou vazbu pro operatéra, tak zásadní informaci pro volbu optimální následné onkologické léčby. Popsaný postup vede jednoznačně ke zlepšování péče o nemocné s karcinomem rekta.

Podpořeno grantem IGA MZ ČR NT 13726-4/2012.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013