Hodnocení progrese solidních nádorů v praxi klinika.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: Zobrazovací intervenční metody v onkologii

Číslo abstraktu: 126

Autoři: MUDr. Jitka Jakešová

Správné hodnocení odpovědi metastazujícího solidního nádoru na paliativní léčbu je mezníkem změny léčebného přístupu, který může významně ovlivnit další osud nemocného. Progrese je indikací k ukončení probíhající terapie. Možnosti pro další linii léčby jsou ve většině případů omezené a mají i malou naději na efekt. Proto je nezbytně nutné věnovat posouzení progrese velkou pozornost.

Úkolem sdělení je shrnout pravidla posouzení odpovědi solidních nádorů na probíhající terapii, podat přehled kritérií RECIST a upozornit na některá úskalí spojená s jejich použitím.

Dalším bodem je pojednání o vyšetřovacích metodách v průběhu terapie, jejich racionálním využívání a možnostech porovnávání při indikaci další léčby.

Zvláštní pozornost je věnována nádorovým markerům, jejich významu v klinické praxi a chybám, ke kterým může při hodnocení jejich dynamiky docházet.

Nedílnou a vlastně prvořadou součástí rozhodovacího procesu je posuzování celkového stavu nemocného v korelaci s provedenými vyšetřeními a probíhající léčbou, k tomu uvádím několik obecných poznámek a na závěr i stručné kazuistiky.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2010